ლ. ჩხეიძე

ექსტრემალური საწარმოო პირობები
და პირველადი დახმარება


image-1

უაკ 613.6 (075.8)

ISBN 978-9941-20-364-0

182 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოო ექსტრემალური და ზეექსტრემალური პირობები,  რომელიც  იწვევს პათოლოგიურ ცვლილებებს ადამიანის ორგანიზმში და მოითხოვს ორგანიზმის ავარიული შესაძლებლობების მობილიზებას. პათოლოგიური ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად მოცემულია და განმარტებულია პროფილაქტიკური ღონისძიებები. მეორე ნაწილი პრაქტიკული ხასიათისაა - მოცემულია ნებისმიერ ექსტრემალურ სიტუაციაში დაზარალებულთათვის სამედიცინო დახმარების გაწევამდე ჯანმრთელობის მდგომარეობის პირველადი შეფასებისა და არასამედიცინო პირველადი დახმარების აღმოჩენის ხერხები. განხილულია ექსტრემალურ სიტუაციებში ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ანატომიურ-ფიზიოლოგიური ძვრები. პირველადი დახმარების ტექნიკისა და მეთოდების საილუსტრაციოდ შერჩეული მასალა დიდ დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს თეორიული მასალის უკეთ გაგებასა და ათვისებაში. ექსტრემალურ სიტუაციებში ქცევის წესების და ნორმების ცოდნა, პირველადი დახმარების აღმოჩენა დროულად და კვაფიციურად მნიშვნელოვნად ზრდის საგანგებო და ექსტრემალურ სიტუაციებში მოხვედრილ პირთა გადარჩენისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნების ალბათობას.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „უსაფრთხოების ინჟინერია  და  რისკების  შეფასების“ და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოება  და  საგანგებო  სიტუაციების  მართვის“ სტუდენტებისათვის. დიდ დახმარებას გაუწევს წარმოებაში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, შრომის დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელ პირებსა და ტექნიკურ ინსპექტორებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები