გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

ენერგეტიკული უსაფრთხოება

image-1

უაკ 75828

ISBN 978-9941-20-532-3

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

განხილულია საქართველოს ენერგორესურსები და მათი ათ­ვისების დონე, ბუნებრივი კატასტროფები და ინციდენტები, ენერ­გეტიკაში სავარაუდო რისკები და მათი შემცირების ღონისძიებები არამკაფიო  ინფორმაციისა და განუსაზ­ღვრელობის პირობებში.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულ­ტეტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და ამ საკითხებით დაინ­ტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები