გ. ხვიჩია, მ. სილოგავა

ლითონსაჭრელი ჩარხების კინემატიკური
სქემების პირობითი აღნიშვნები
და ტიპური მექანიზმები


image-1

უაკ 621.93

ISBN 978-9941-20-476-0

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

ნაშრომში მოცემულია ლითონსაჭრელი ჩარხების კინემატიკური სქემების ძირითადი პირობითი აღნიშვნები, ტიპური ამძრავები და მექანიზმები, სიჩქარის საფეხურიანი ცვლილების, მოძრაობის რევერსირების, სწორხაზოვანი წინსვლით-უკუსვლითი მოძრაობის, წყვეტილი მოძრაობის მისაღებად და ლითონსაჭრელი ჩარხების სხვა ტიპური მექანიზმები. მათი აღნიშვნები და მოკლე დახასიათებები.
ნაშრომი ხელს შეუწყობს მექანიკის ინჟინერიის სტუდენტს ლითონსაჭრელი ჩარხების, მათი კვანძების შესწავლისას. ასევე დაეხმარება ხელობის შემსწავლელ პირებს სპეციალობის დაუფლებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები