გ. ხვიჩია, მ. სილოგავა

საწარმოო პროცესები მანქანათმშენებლობაში
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად


image-1

უაკ 621.9.06

ISBN 978-9941-14-912-2

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

შედგენილია მანქანათმშენებლობის სპეციალობის საბაკალავრო-საგანმანათლებო პროგრამის სასწავლო კურსის „საწარმოო პროცესები მანქანათმშენებლობაში“ სილაბუსის შესაბამისად. განხილულია სახარატო, საბურღი, საფრეზი, საზეინკლო და საამწყობო სამუშაოთა შესრულების, ამ დროს გამოყენებული იარაღების, სამარჯვების, ძირითადი და დამხმარე მოწყობილობების გამოყენების საკითხები.
განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მანქანათმშენებლობის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები