გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის
საერთაშორისო სამართალი

image-1

უაკ 349.3

ISBN 978-9941-20-527-9

253 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

განხილულია გარემოს დაცვის საერთაშორისო კანონ­­მდებლობის და პოლიტიკის ასპექტები, სუფთა ტექნოლოგი­ების გადაცემის და და­ფინანსების სამართლებ­რივი სისტემა, აგრეთვე ჰაერის და წყლის ხა­რისხის მართვის კანონმდებ­ლობა და პრაქტიკა.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკა­ციის ფაკულ­ტეტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და ამ საკით­ხებით დაინტე­რესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები