მ. წიქარიშვილი, გ. მეტრეველი, მ. ხუციშვილი, ლ. ბერიძე

შენობა-ნაგებობების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image

უაკ 72:616-07

ISBN 978-9941-20-347-3

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

მოცემულია მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად შენობა-ნაგებობების დაზიანების ტექნიკურ დიაგნოსტიკაში. განხილულია თითოეული ლაბორატორიული სამუშაოს მიზანი, დანადგარის აღწერა, სამუშაოს შესრულების თანამიმდევრობა, გაზომვებისა და გამოთვლების შედეგები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები