გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

ენერგეტიკა და საზოგადოება

image-1

უაკ 620.9:301

ISBN 978-9941-20-525-5

125 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

წიგნში განხილულია საქართველოს ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების კომპანიების საზოგადოებრივი, სოცია­ლური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და გეოგრაფიული  გარემო, ასევე მომხმარებლების უფლებების დაცვა და მათი უსაფრთხოებისა და ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა მედიის, პრესრელიზების და ცხელი ხაზის საშუალებით.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტე­ტის მაგისტრანტების, დოქტორანტების და ამ საკითხებით დაინტე­რესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები