გ. ხვიჩია, მ. სილოგავა

100 საზომი და საკონტროლო იარაღი

image-1

უაკ 621.75

ISBN 978-9941-20-033-5

66 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

შედგენილია მანქანათმშენებლობის სპეციალობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საწარმოო პროცესების“ და „ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვების“ სილაბუსების შესაბამისად. მოცემულია 100 დასახელების საზომი და საკონტროლო იარაღების მახასიათებლები და გამოყენების სფერო. განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. დაეხმარება ყველა საინჟინრო სპეციალობის დაუფლების სურვილის მქონე პირს გაზომვების ტექნიკის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში, ასევე გამოადგებათ ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები