გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. მიქიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

ენერგოეფექტურობა და გარემოს დაცვა

image-1

უაკ 620.9:502.7

ISBN 978-9941-20-522-4

125 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ენერგიის სამომხმარებლო მოთხოვნილებათა მართვის პროგრამები; ენერგორესურსების დაზოგვის გამოცდილება განვითარებულ ქვეყნებში; თანამედროვე ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები და ენერგიის დაზოგვის პოტენციალი; შენობების ენერგოაუდიტი და ენერგოაუდიტის ხელსაწყოთა ტექნიკა; ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის პრაქტიკა და ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში; ეკონომიკური ანალიზის მაგალითები და ამოცანები.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები