image
ნ. ფაილოძე, რ. ქუთათელაძე, ლ. ჭუმბურიძე, ზ. თოლორდავა

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

უაკ: 657.6

სახელმძღვანელოში განხილულია ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები და ელემენტები კერძო და საჯარო სექტორში; ფინანსური ანგარიშგებისა და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (სსბასს); ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის რეგულირების პრაქტიკა და სტანდარტები; საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემა და აღრიცხვა სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში; სახელმწიფო ფინანსების მართვაში გამოცდილების გაზიარებისა და ერთობლივად სწავლების პროგრამები (PEMPAL - Public Expenditure Management Peer Assisted Learning) და ასევე პროგრამა - ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება სახელმწიფო სექტროში (PULSAR -The Public Sector Accounting and Reporting Program); ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის თავისებურებები და მასთან დაკავშირებული საკითხები.

სახელმძღვანელო ორიენტირებულია ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ასათვისებლად. სასარგებლო იქნება თანამედროვე ფინანსური მენეჯმენტის პრაქტიკოსი მუშაკებისათვის ეფექტიანი სამეწარმეო საქმიანობის უზრუნველსაყოფად.

 

 

image-1
მ. წულუკიძე

ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი

უაკ: 530.1

სახელმძღვანელოში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ყველა საკითხი. მოცემულია მექანიკის, მოლეკულური ფიზიკის და თერმოდინამიკის, ელექტრობის, მაგნეტიზმის, ოპტიკის, ატომისა და ატომბირთვის ფიზიკური საფუძვლები; წარმოდგენილია ლოგიკური კავშირი კლასიკურ და თანამედროვე ფიზიკას შორის.

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო სპეციალობის (არაფიზიკოსი) სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში გადმოცემული მასალა უზრუნველყოფს სტუდენტის მომზადებას მომიჯნავე დისციპლინების ათვისებაში.

 

 

image
ლ. ჩხეიძე

ექსტრემალური საწარმოო პირობები

უაკ: 658.382

სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოო გარემოს ექსტრემალური და ზეექსტრემალური პირობები, როდესაც პროფესიული საქმიანობის დროს ადამიანზე მოქმედებს სხვადასხვა ბუნების (ფიზიკური, ქიმიური, ინფორმაციული და ბიოლოგიური, სტრესული) ფაქტორი და რომლის მავნე მოქმედებაც განაპირობებს ორგანიზმის ადაპტაციური შესაძლებლობების მობილიზებას. ექსტრემალური საწარმოო პირობები გარკვეულ ვითარებაში იწვევს ტრავმას, ცალკეულ შემთხვევებში - ჯანმრთელობის უეცარ გაუარესებას.

წიგნში აღწერილია საწარმოო ექსტრემალური პირობებით ადამიანის ორგანიზმში გამოწვეული პათოლოგიური ცვლილებები და მათი თავიდან ასაცილებლად შემუშავებული თანამედროვე მიდგომები, სამკურნალო-პროფილაქტიკური, ტექნიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებები, კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა“ სტუდენტებისათვის. ნაშრომი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს წარმოებაში დასაქმებულ პერსონალს, შრომის დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელ პირებსა და ტექნიკურ ინსპექტორებს.

 

 

image
ლ. ბერიშვილი, მ. ცინცაძე

ანალიზური ქიმია

უაკ: 543.06;543.21.9

 

 

image-1
ოლ. ნამიჩეიშვილი, მ. რამაზაშვილი

გადამრთველი სქემების საფუძვლები

უაკ: 519.4(075.8)

სახელმძღვანელოში მოცემულია ორნიშნა ბულის ალგებრის ელემენტები, მისი თეორემების გამოყენება და ბულის გამოსახულებათა გამარტივება კარნოს რუკების საშუალებით, აგრეთვე ლოგიკური სქემები და ძირითადი ლოგიკური ვენტილები.
დაწვრილებითაა განხილული მულტიპლექსერის ტიპები, მულტიპლექსერის ფუნქციონირების სიმბოლური აღწერა,

მულტიპლექსერებზე კომბინაციური ლოგიკური სქემის დაპროექტება და დემულტიპლექსერები.

განკუთვნილია ინფორმატიკით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

 

image-1
შ. მესტვირიშვილი, ირ. დენისოვა

გაზმომარაგება

უაკ: 621.6

სახელმძღვანელოში ასახულია დასახლებული პუნქტების გაზმომარაგების სისტემების გაანგარიშების ძირითადი საკითხები. განხილულია იდეალური და ბუნებრივი გაზის თვისებები და შედგენილობა. მოყვანილია გაზის წვის თეორიული საკითხები, გაზსადენების კლასიფიკაცია, ჰიდრავლიკური გაანგარიშებისა და გაზის ხარჯის განსაზღვრის მეთოდები. აღწერილია გაზმომარაგების სისტემების, დანადგარებისა და აღჭურვილობის შერჩევის ძირითადი საკითხები, გაზის ქსელებისა და დანადგარების მუშაობის რეჟიმები, გაზის სანთურების და წნევის რეგულატორების ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები და კლასიფიკაცია

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების თბოაირმომარაგებისა და ვენტილაციის სპეციალობის სტუდენ-ტებისათვის.

 

 

image-1
ჯ. იოსებიძე, დ. ფრიდონაშვილი, დ. ალადაშვილი, მ. ხვედელიძე

საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი
მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა

უაკ: 6293.113

სახელმძღვანელოში განხილულია როგორც საერთო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი მოწყობილობა და კლასიფიკაცია, ისე სპეციალიზებული მოძრავი შემადგენლობების სახეები და ზოგადი კონსტრუქციები. იმავდროულად, სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია ალტერნატიულ ენერგიაზე (ეთილის სპირტი, წყალბადი, ჰიბრიდული, ელექტრობა) მომუშავე ავტომობილების მოკლე აღწერილობა, მუშაობის პრინციპი და თავისებურებანი.

ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო სპეციალობის სტუდენტებისთვის. იგი საავტომობილო ტრანსპორტის დარგის მუშაკებსაც გაუწევს დიდ დახმრებას.

 

 

image
ნ. ჯვარელია, ლ. ჩხეიძე, ს. გიგაური

საწარმოო გარემოს სანიტარიული უსაფრთხოება

უაკ: 65.012.8

სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოებში სანიტარიული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი ცნებები, სამრეწველო საწარმოების, სათავსებისა და მოწყობილობების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები, როგორიცაა: ნედლეულისა და მასალების ტრანსპორტი, სასაწყობო მეურნეობა; საწარმოო სათავსები და მოწყობილობა.

სანიტარიული უსაფრთხოების ძირითადი პრაქტიკული ღონისძიებებია: საწარმოო სათავსების რაციონალური დაგეგმარება-განთავსება; სამუშაო ადგილების ორგანიზაცია; სავენტილაციო, განათების, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების, გათბობის, საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და მათი უავარიო ფუნქციონირება; მომუშავეების უზრუნველყოფა საყოფაცხოვრებო-სანიტარიული მოწყობილობებით.

მოცემულია კონკრეტული საწარმოების სათავსებში გამოყენებული სავენტილაციო სისტემები, მათი სპეციფიკა, მავნე გამონაბოლქვიდან ჰაერის გაწმენდის საშუალებები და მეთოდები, საწარმოო სათავსების განათების თავისებურებები, განათების როლი ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობაში.

აღწერილია საწარმოებში რადიაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საერთო სანიტარიული წესები, გამოსხივების წყაროებთან უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სანიტარიულ-ტექნიკური სისტემები, ნარჩენების ჩამარხვის მეთოდები, ასევე სხვადასხვა პროფესიული პათოლოგიის წარმოქმნის მიზეზი, კლინიკური სურათი და თავიდან აცილების პროფილაქტიკური ღონისძიებები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, საწარმოო უსაფრთხოების დარგში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

 

 

image-1
გ. ჯოხაძე, †ც. გოგუაძე

მაკრომოლეკულების ფიზიკა და ქიმია

უაკ: 541.64

სახელმძღვანელო მოიცავს მაკრომოლეკულების ფიზიკისა და ქიმიის სასწავლო პროგრამით (სილაბუსით) გათვალისწინებულ ყველა საკითხს. მაკრომოლეკულების სტრუქტურების ფორმირება გავლენას ახდენს მაკრომოლეკულური ნაერთების თვისებებზე, ამიტომ აღნიშნული კურსის მთავარი თეორიული და პრაქტიკული ამოცანაა პოლიმერების ფუნდამენტურ მახასიათებლებსა და თვისებებს შორის კავშირების გამოვლენა, მათი მართვის უნარი პოლიმერების სინთეზისა და გადამუშავების პირობებში, აგრეთვე წინასწარ განსაზღვრული თვისებების მქონე პოლიმერების მიზანმიმართული სინთეზი.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის, ასევე დახმარებას გაუწევს როგორც ქიმიური, ისე ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობის ყველა საფეხურის სტუდენტს, ასევე ინჟინერ-ტექნიკურ მუშაკებსა და მეცნიერ-მკვლევრებს, რომლებიც პოლიმერებისა და პოლიმერული მასალების სფეროში მუშაობენ.