image
ნ. მაჭავარიანი, მ. ჯიქია

მანქანათმშენებლობისა და მსუბუქი მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოება

უაკ: 621

სახელმძღვანელოში განხილულია უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხები მანქანათმშენებლობისა და მსუბუქი მრეწველობის საწარმოებში, კერძოდ სხვადასხვა საამქროში ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობისას წარმოშობილი შრომის უსაფრთხოების პირობების დარღვევისა და მათი ლიკვიდაციის ღონისძიებები.

ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.

 

 

image-1
ვ. ღლიღვაშვილი, თ. ფირცხალაიშვილი, ი. სარჯველაძე, თ. კაჭარავა

სარძეო პროდუქტიულობა და საკვებწარმოება
(სარძეო მეცხოველეობა, საკვები და საკვებწარმოება)

უაკ: 591.146

სახელმძღვანელოში განხილულია როგორც საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებში დამკვიდრებული ძროხეულის, ცხვრისა და თხის მოშენებისას რძის წარმოებისათვის საჭირო პირობები, მათი ფიზიოლოგია, მოვლა, კვების თავისებურებანი და შენახვის სისტემები, მოშენების საკითხები; ყურადღება გამახვილებულია გამოყენებულ საკვებზე, საკვებწარმოებაზე და მეცხოველეობაში გამოყენებად სამკურნალო და არომატულ მცენარეებზე, რაც აღრმავებს სარძევე პირუტყვის მოვლა-კვებისა და შენახვისათვის საჭირო პირობების ცოდნას.

ნაშრომი განკუთვნილია მეცხოველეობის მიმართულების საბაკალავრო სწავლების სტუდენტების და მეცხოველეობის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 

 

image
ნ. ფაილოძე, რ. ქუთათელაძე, ლ. ჭუმბურიძე, ზ. თოლორდავა

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

უაკ: 657.6

სახელმძღვანელოში განხილულია ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები და ელემენტები კერძო და საჯარო სექტორში; ფინანსური ანგარიშგებისა და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (სსბასს); ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის რეგულირების პრაქტიკა და სტანდარტები; საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემა და აღრიცხვა სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში; სახელმწიფო ფინანსების მართვაში გამოცდილების გაზიარებისა და ერთობლივად სწავლების პროგრამები (PEMPAL - Public Expenditure Management Peer Assisted Learning) და ასევე პროგრამა - ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება სახელმწიფო სექტროში (PULSAR -The Public Sector Accounting and Reporting Program); ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის თავისებურებები და მასთან დაკავშირებული საკითხები.

სახელმძღვანელო ორიენტირებულია ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ასათვისებლად. სასარგებლო იქნება თანამედროვე ფინანსური მენეჯმენტის პრაქტიკოსი მუშაკებისათვის ეფექტიანი სამეწარმეო საქმიანობის უზრუნველსაყოფად.

 

 

image-1
მ. წულუკიძე

ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი

უაკ: 530.1

სახელმძღვანელოში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ყველა საკითხი. მოცემულია მექანიკის, მოლეკულური ფიზიკის და თერმოდინამიკის, ელექტრობის, მაგნეტიზმის, ოპტიკის, ატომისა და ატომბირთვის ფიზიკური საფუძვლები; წარმოდგენილია ლოგიკური კავშირი კლასიკურ და თანამედროვე ფიზიკას შორის.

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო სპეციალობის (არაფიზიკოსი) სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში გადმოცემული მასალა უზრუნველყოფს სტუდენტის მომზადებას მომიჯნავე დისციპლინების ათვისებაში.

 

 

image
ლ. ჩხეიძე

ექსტრემალური საწარმოო პირობები

უაკ: 658.382

სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოო გარემოს ექსტრემალური და ზეექსტრემალური პირობები, როდესაც პროფესიული საქმიანობის დროს ადამიანზე მოქმედებს სხვადასხვა ბუნების (ფიზიკური, ქიმიური, ინფორმაციული და ბიოლოგიური, სტრესული) ფაქტორი და რომლის მავნე მოქმედებაც განაპირობებს ორგანიზმის ადაპტაციური შესაძლებლობების მობილიზებას. ექსტრემალური საწარმოო პირობები გარკვეულ ვითარებაში იწვევს ტრავმას, ცალკეულ შემთხვევებში - ჯანმრთელობის უეცარ გაუარესებას.

წიგნში აღწერილია საწარმოო ექსტრემალური პირობებით ადამიანის ორგანიზმში გამოწვეული პათოლოგიური ცვლილებები და მათი თავიდან ასაცილებლად შემუშავებული თანამედროვე მიდგომები, სამკურნალო-პროფილაქტიკური, ტექნიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებები, კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა“ სტუდენტებისათვის. ნაშრომი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს წარმოებაში დასაქმებულ პერსონალს, შრომის დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელ პირებსა და ტექნიკურ ინსპექტორებს.

 

 

image
ლ. ბერიშვილი, მ. ცინცაძე

ანალიზური ქიმია

უაკ: 543.06;543.21.9

 

 

image-1
ოლ. ნამიჩეიშვილი, მ. რამაზაშვილი

გადამრთველი სქემების საფუძვლები

უაკ: 519.4(075.8)

სახელმძღვანელოში მოცემულია ორნიშნა ბულის ალგებრის ელემენტები, მისი თეორემების გამოყენება და ბულის გამოსახულებათა გამარტივება კარნოს რუკების საშუალებით, აგრეთვე ლოგიკური სქემები და ძირითადი ლოგიკური ვენტილები.
დაწვრილებითაა განხილული მულტიპლექსერის ტიპები, მულტიპლექსერის ფუნქციონირების სიმბოლური აღწერა,

მულტიპლექსერებზე კომბინაციური ლოგიკური სქემის დაპროექტება და დემულტიპლექსერები.

განკუთვნილია ინფორმატიკით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

 

image-1
შ. მესტვირიშვილი, ირ. დენისოვა

გაზმომარაგება

უაკ: 621.6

სახელმძღვანელოში ასახულია დასახლებული პუნქტების გაზმომარაგების სისტემების გაანგარიშების ძირითადი საკითხები. განხილულია იდეალური და ბუნებრივი გაზის თვისებები და შედგენილობა. მოყვანილია გაზის წვის თეორიული საკითხები, გაზსადენების კლასიფიკაცია, ჰიდრავლიკური გაანგარიშებისა და გაზის ხარჯის განსაზღვრის მეთოდები. აღწერილია გაზმომარაგების სისტემების, დანადგარებისა და აღჭურვილობის შერჩევის ძირითადი საკითხები, გაზის ქსელებისა და დანადგარების მუშაობის რეჟიმები, გაზის სანთურების და წნევის რეგულატორების ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები და კლასიფიკაცია

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების თბოაირმომარაგებისა და ვენტილაციის სპეციალობის სტუდენ-ტებისათვის.

 

 

image-1
ჯ. იოსებიძე, დ. ფრიდონაშვილი, დ. ალადაშვილი, მ. ხვედელიძე

საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი
მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა

უაკ: 6293.113

სახელმძღვანელოში განხილულია როგორც საერთო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი მოწყობილობა და კლასიფიკაცია, ისე სპეციალიზებული მოძრავი შემადგენლობების სახეები და ზოგადი კონსტრუქციები. იმავდროულად, სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია ალტერნატიულ ენერგიაზე (ეთილის სპირტი, წყალბადი, ჰიბრიდული, ელექტრობა) მომუშავე ავტომობილების მოკლე აღწერილობა, მუშაობის პრინციპი და თავისებურებანი.

ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო სპეციალობის სტუდენტებისთვის. იგი საავტომობილო ტრანსპორტის დარგის მუშაკებსაც გაუწევს დიდ დახმრებას.