image-1
G. Arabidze, M. Arabidze, M. Gudiashvili, T. Jishkariani

Clean Development Mechanism (CDM) Projects

უაკ: 621:311.1

The manual discusses climate change and Clean Development Mecha­nism (CDM) projects related to energy, transport, construction, agriculture and municipal waste processing. The manual  is  prepared for Master and Doctoral students of the Power Engineering and Telecommunication faculty and  wide range of readers interested in the subject.

 

 

 

image-1
ო. ვერულავა

სისტემური ანალიზი რთული ობიექტების მოდელირება

უაკ: 004 8:681.3.06 (075.8)

განხილულია სისტემური ანალიზის თეორია და მის საფუძველზე გადაწყვეტილი თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემები. ამასთან, აღწერილია სისტემური ანალიზის მეთოდის წარმოშობის და განვითარების ძირითადი მომენტები და ეტაპები.
პირველ თავში აღწერილია მოკლე ისტორიული ცნობები და რთული ობიექტების განსაზღვრა, ამ ობიექტების მოდელირების მეთოდები და ალგორითმები.
შემდეგ თავებში მოცემულია სისტემური ანალიზის გამოყენების კონკრეტული მაგალითები და მათთვის შემუშავებული მათემატიკური აპარატი. ეს ობიექტებია:
1.რესურსების განაწილების პრობლემა;
2.ტრანსპორტირების (გადაზიდვების) ამოცანა;
3.თამაშთა თეორია (გადაწყვეტილების მიღება კონკურენტულ გარემოში);
4.ქსელური დაგეგმვა (სამუშაოთა შესრულების განრიგის შედგენა);
5.მასობრივი მომსახურების სისტემები (მმს).
ყოველი თავის ბოლოში მოცემულია კითხვარი განვლილი მასალის განმეორების და მიღებული ცოდნის შეფასებისათვის.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია (ადაპტირებულია)  დაბალი კურსის ბაკალავრიატისათვის, მაგრამ ის სასარგებლო იქნება ნებისმიერი კურსის სტუდენტებისათვის და დაინტერესებული პირებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ უმაღლესი განათლების საწყისი ცოდნა წრფივ ალგებრაში, შემთხვევითი პროცესების თეორიაში, გრაფების თეორიაში.

 

 

image-1
†ა. ზამკოვი, კ. წერეთელი, თ. ნათენაძე

ელექტრული მანქანები III ნაწილი

უაკ: 621.313(075.8)

განხილულია ასინქრონული მანქანების კონსტრუქციები, გამოყენების სფეროები და დანიშნულება.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ელექტრომექანიკური, ელექტროტექნიკური და ენერგეტიკული სპეციალობების სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. დაეხმარება ინჟინერ-ტექნიკურ მუშაკებსაც, რომლებიც დაკავებული არიან ელექტრული მანქანების დაპროექტებით, წარმოებითა და ექსპლუატაციით.

 

 

image-1
ა. ზამკოვი, კ. წერეთელი, ა. ზერეკიძე

ელექტრული მანქანები
IV ნაწილი

უაკ: 621.313(075.8)

განხილულია ელექტრული მანქანების საერთო კურსის მეოთხე ნაწილი. მოცემულია სინქრონული მანქანების ზოგადი კურსი დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ელექტრომექანიკური, ელექტროტექნიკური და ენერგეტიკული სპეციალობების სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. დაეხმარება ინჟინერ-ტექნიკურ მუშაკებსაც, რომლებიც დაკავებული არიან ელექტრული მანქანების დაპროექტებით, წარმოებით და ექსპლუატაციით.

 

 

image-1
ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე

საქართველოს ჰიდროგეოლოგია

უაკ: 556.3

განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული წყალშემცველი კომპლექსები, ჰორიზონტები, ზონები; გამოყოფილია და დახასიათებულია ჰიდროგეოლოგიური რაიონები და ჰიდროგეოქიმიური ზონები; დადგენილია მიწისქვეშა წყლების რაოდენობის, შედგენილობის, ფორმირებისა და გავრცელების კანონზომიერებანი; შეფასებულია მიწისქვეშა წყლების მნიშვნელობა სასმელ-სამეურნეო, სასმელ-სამკურნალო და ბალნეოლოგიური, თბოენერგეტიკული, ეკოლოგიური თვალსაზრისით.
გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის, ამასთან ის გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ჰიდროგეოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებს.

 

 

image-1
უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. კიკნაძე

მიწისქვეშა წყლების დინამიკა

უაკ: 624.131.31

განხილულია მიწისქვეშა წყლების დინამიკის, როგორც ჰიდროგეოლოგიური მეცნიერების სპეციალური განხრის, თეორიული საფუძვლები, სხვადასხვა დანიშნულების ჰიდროდინამიკური გაანგარიშების მათემატიკური ხერხები და მეთოდები, რომელთა გამოყენება აუცილებელია მეცნიერების ისეთ დარგებში, როგორიცაა: საინჟინრო გეოლოგია, მელიორაცია, ჰიდროტექნიკური მშენებლობა, მყარი სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა ექსპლუატაცია, სამთო საწარმოების გეოლოგიური მომსახურება და ა.შ. მიწისქვეშა წყლების მოძრაობის კანონზომიერებათა უკეთ აღქმის მიზნით, სახელმძღვანელოს თეორიული კურსი გამყარებულია პრაქტიკული მაგალითებით და ამოცანებით.   
განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის მაგისტრატურის და ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. აგრეთვე, დაეხმარება აღნიშნული დარგის ახალგაზრდა სპეციალისტებს პრაქტიკულ საქმიანობაში.  

 

 

image-1
ზ. არაბიძე, ა. აბშილავა

წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები

უაკ: 622.7

სახელმძღვანელოში განხილულია მყარი სასარგებლო წი­აღი­სე­ულის დამსხვრევა-კლასიფიკაციის კლასიკური და თა­ნამედროვე მეთოდები, მათი თეორიული საფუძვლები, პრო­ცესში გამოყე­ნე­ბუ­ლი მანქანა-დანადგარები, მუშაობის პრინ­ციპები, გამოყენების სფე­რო და ტექნოლოგიური სქემები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნი­კური უნივერსიტეტის „სამთო და გეოინჟინერიის“ საბაკა­ლავრო საგან­მა­ნათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის. აგრეთვე გარკვეულ დახმარებას გაუწევს გეოლოგიური და მეტა­ლურ­გიული პროფი­ლის ბაკალავრიატის, „სასარგებლო წია­ღისე­უ­ლის გამდიდრების ტექ­ნო­ლოგიის სპეციალისტის“ პრო­ფე­სიუ­ლი განათლების  სტუ­დენტებს და სამთო დარგში მომუ­შავე ახალგაზრდა სპეცი­ალისტებს.

 

 

image-1
ე. თურქია

ბიზნეს-პროექტების მართვის ტექნოლოგიური პროცესის ავტომატიზაცია

უაკ: 681.3

გადმოცემულია ბიზნეს-პროექტების მართვის სისტემის ტექნო­ლოგიური პროცესის მოდელირებისა და ავტომატიზაციის თეორიული საკითხები თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე. განხილულია ბიზნეს-პროექტების მართვის სისტემის პრაქტიკული რეალიზაცია პროექტების მართვისთვის შემუშავებული სპეციალური საპროექტო სტანდარტის PMBOK (Project Management Body of Knowlege) მიხედვით.
დეტალურადაა განხილული საინფორმაციო სისტემების მოდელირების,  ინფორმაციული და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებები თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და პროგრამული პაკეტების (BI, CASE, MDA, RAD UML1/2, BPMN, WFMS C#, ASP.NET, XML და MSSQL Server) საფუძველზე და შემოთავაზებულია ბიზნეს-პროექტების მართვის ინტეგრირებული სისტემის  რეალიზებული საინტერფეისო ფორმები.
მონოგრაფია განკუთვნილია პრაქტიკული და გამოყენებითი ინფორმატიკის დარგის სპეციალისტებისთვის. იგი საინტერესო იქნება აგრეთვე დოქტორანტების, მაგისტრანტების, ბაკალავრიატის სტუდენ­ტებისათვის, რომლებიც მოღვაწეობენ ორგანიზაციული სისტემების ბიზნეს-პროცესების მოდელირებისა და პროგრამული დეველოპმენტის სფეროში. 

 

 

image-1
ქ. ქოქრაშვილი

სამეწარმეო სამართალი

უაკ: 341.23

ნაშრომში, შედარებითი სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე, გაშუქებულია სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების ზოგადი და განსაკუთრებული ხასიათის პრობლემური და პრაქტიკული თვალსაზრისით დღეისათვის აქტუალური საკითხები. ნაშრომი მესამე გადამუშავებული გამოცემაა და შედგენილია 2010 წელს არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და ამ პერიოდისთვის დაგროვილი პრაქტიკული გამოცემების საფუძველზე.
განკუთვნილია იურიდიული და ეკონომიკური სპეციალობების სტუდენტებისათვის და ზოგადად სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების ნოვატორული საკითხებით დაინტერესებული იურისტებისა და ეკონომისტებისათვის.