image-1
ჰ. მელაძე, თ. დავითაშვილი, ვ. კვარაცხელია, მ. მენთეშაშვილი, ზ. წვერაიძე

ალგორითმების თეორიის საწყისები

უაკ: 519.92

სახელმძღვანელოში განხილულია ალგორითმების თეორიის ისეთი ფუნდამენტური პრობლემები, როგორიცაა ალგორითმის ცნების დაზუსტების აუცილებლობა, გამოთვლადი და რეკურსიული ალგორითმები, ტიურინგისა და URM - მანქანები, ალგორითმის სირთულის ცნება, ალგორითმულად ამოუხსნადი ამოცანები და სხვა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ინფორმატიკის, მათემატიკის, ფიზიკის, საინჟინრო და ეკონომიკური მიმართულების სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
T. Mebuke

READER IN TEXT LINGUISTICS AND DISCOURSE ANALYSIS

უაკ: 091.5

The Reader, compiled and commented by Prof. T.Mebuke, collects the most important and up to date information on Discourse Analysis and Text Linguistics for students and young scholars making their first attempts in individual studies of a text. 

 

 

image-1
ო. კიღურაძე

თბოტექნიკური გაზომვები და ხელსაწყოები

უაკ: 681.2

წინამდებარე სახელმძღვანელოში განხილულია: ტემპერატურის; წნევის; ნივთიერების ხარჯისა და რაოდენობის; სითხისა და ფხვიერი ნივთიერების დონის; აირის, მყარი და ფხვიერი ნივთიერების ტენიანობის; აირის შედგენილობისა და სხვადასხვა ნივთიერების წყალხსნარის კონცენტრაციის გაზომვის მეთოდები და შესაბამისი ხელსაწყოების მოქმედების პრინციპები.
ნაშრომში მოცემულია გაზომვის შემთხვევითი, სისტემატური, დინამიკური და უხეშ ცდომილებათა შეფასების მეთოდები პირდაპირი და ირიბი გაზომვის შემთხვევაში.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თბოენერ-გეტიკული პროფილის სტუდენტებისთვის.
წიგნი დახმარებას გაუწევს ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლისა და მართვის საკითხებით დაინტერესებულ პრაქტიკოს ინჟინრებს.

 

 

image-1
ა. გიგინეიშვილი, გ. კუკულაძე

ზოგადი ფიზიკა ოპტიკისა და ატომის ფიზიკის საფუძვლები III ტომი

უაკ: 535

სახელმძღვანელო წარმოადგენს ზოგადი ფიზიკის კურსის სამტომეულის მესამე ტომს. მასში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ოპტიკისა და ატომის ფიზიკის საკითხები, რომლებიც დაწერილია იმ ვარაუდით, რომ სტუდენტს გაუადვილდეს წიგნზე დამოუკიდებლად მუშაობა და ამავე დროს გამოუმუშავდეს ლოგიკური აზროვნების საჭირო ჩვევა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
რ. ღიბრაძე, ვ. ლაფერაშვილი

ინოვაციური ტექნოლოგიები გამოყენებით სოციოლოგიაში

უაკ: 301

ინოვაციური ტექნოლოგიები გამოყენებით სოციოლოგიაში წარმოდგენილია ორ ნაწილად. პირველ ნაწილში განხილულია გამოყენებითი სოციოლოგიის დანიშნულება, ფუნქციები და თავისებურებები სოციოლოგიური ცოდნის სტრუქტურაში. წარმოდგენილია კვლევის მეთოდები, პროცედურები, სახეები და მიდგომები.
გამოყენებითი სოციოლოგიის მეორე ნაწილი ეძღვნება ფრიად მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს − ინოვაციურ ტექნოლოგიებს ადამინურ და ორგანიზაციულ ქცევებში; კომუნიკაციურ და საინფორმაციო ტექნოლოგიებში; კონფლიქტებისა და ექსტრემალური სიტუაციების მართვაში; ლიდერის ფორმირებასა და მენეჯერული თვისებების გამომუშავებაში; ტექნოლოგიები მართვის ეფექტურობის ამაღლებაში.
მოცემული სახელმძღვანელო გამოყენებით სოციოლოგიაში თავისი ფორმითა და შინაარსით მართლაც ინოვაციური, გამორჩეულია ჩვენს სინამდვილეში. იგი განკუთვნილია საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image-1
ნ. არუდაშვილი

მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების ელექტრომომარაგება

უაკ: 622.27:537.311/.312

წიგნში აღწერილია ელექტრომომარაგების თანამედროვე პრინციპები და მოცემულია ელექტროენერგიის განაწილების სქემები, მოყვანილია ელექტროენერგიის განაწილების და ენერგოსისტემიდან მოსაწოდებელი ძაბვის სიდიდის შერჩევის მეთოდები, ტრანსფორმატორის სიმძლავრის, კაბელების კვეთის გაანგარიშების და შერჩევის მეთოდები, ელექტრული დაცვების საკითხები. განხილულია შუქტექნიკის ძირითადი საკითხები, ჩატარებულია განათების ანგარიში და მოცემულია გამონამუშევრებში სანათურების განლაგების რეკომენდაციები, ელექტროუსაფრთხოების საკითხები.
წინამდებარე წიგნი პირველად გამოდის ქართულ ენაზე. ის შედგენილია სილაბუსებში მოყვანილი საკითხების შესაბამისად და განკუთვნილია სამთო სპეციალობების როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულ სამსახურს გაუწევს სამთო მრეწველობაში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალსაც.

 

 

image-1
დ. ბუცხრიკიძე, მ. შვანგირაძე, დ. კასრაძე

მანქანების რემონტის ტექნოლოგია

უაკ: 629.119

ნაშრომში განხილულია მანქანების რემონტის თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესები, ტექნოლოგიური მეთოდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მანქანათსაშენ და სარემონტო საწარმოთა პროდუქციის ხარისხს, ამაღლებენ მანქანების საიმედოობასა და ხანმედეგობას, აგრეთვე მანქანათა სარემონტო საწარმოების ორგანიზაციის საკითხები. სახელმძღვანელოში ასახვა საერთაშორისო სტანდარტებმა, ტიპური შეერთებებისა და დეტალების ჩასმებმა და დაშვებებმა, ნამზადების და დეტალების ზედაპირის ხარისხმა, თანამედროვე სამანქანათმშენებლო საწარმოებში ტექნოლოგიური პროცესების მართვის საკითხებმა.
წიგნი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლების მექანიკის, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. შედგენილია სასწავლო დისციპლინის - „მანქანების რემონტის ტექნოლოგია“ სილაბუსის შესაბამისად.

 

 

image-1
ზ. ბოგველიშვილი, ჯ. იოსებიძე, ო. გელაშვილი

ავტომობილების კონსტრუქციული უსაფრთხოება

უაკ: 629.116/.115

განხილულია ავტომობილების კონსტრუქციული უსაფრთხოების სახეები: აქტიური, პასიური, ავარიის შემდგომი და ეკოლოგიური უსაფრთხოებები. მათი გავლენა ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობასა და სიმძიმეზე, ეკოლოგიაზე. წარმოდგენილია თანამედროვე ავტომობილებში გამოყენებული კონსტრუქციული უსაფრთხოების სისტემები და მოწყობილობები, მათი მუშაობის პრინციპები, განვითარების გზები და ტენდენციები.
განკუთვნილია საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ასევე ავტოტრანსპორტის უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

 

image-1
ბ. ბერიტაშვილი, დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე

გარემოს მონიტორინგის საფუძვლები

უაკ: 577.4

სახელმძღვანელო „გარემოს მონიტორინგის საფუძვლები“ განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების პროფესიული განათლების, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის, რომლებიც ამ სახელმძღვანელოს მეშვეობით მიღებულ ცოდნას გამოიყენებენ გეოფიზიკური, და მათ შორის ეკოლოგიური მონიტორინგის ძირითად საკითხებზე მუშაობისას.
სახელმძღვანელოს პირველ თავში აღწერილია ბუნებრივი გარემოს დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობა, არსებული პრობლემები, პრევენციული ღონისძიებები, განხილულია გეოფიზიკური მონიტორინგის სისტემები.
მეორე და მესამე თავებში  განხილულია ეკოლოგიური მონიტორინგის ძირითადი სტრუქტურების: გარემოს დამაბინძურებელი წყაროების, ინპაქტური და ფონური მონიტორინგის სისტემების მუშაობის პრინციპები, ანთროპოგენული და ბუნებრივი ნივთიერებების შემცველობისა და შედგენილობის რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის სინჯების აღების, დაკონსერვების, შენახვისა და ტრანსპორტირების მეთოდები, რომლებიც შესაბამისობაშია საერთაშორისო მეთოდიკებთან, აღწერილია სინჯების ასაღებად გამოყენებული აპარატურა. ზოგადად, განხილულია საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზების გზები და მეთოდები.