image-1
ჯ. გახოკიძე, მ. გაბუნია

კრიმინოლოგია I ნაწილი

უაკ: 343.9

სახელმძღვანელოში დაწვრილებითაა განხილული კრიმინოლოგიის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ზოგადი ნაწილის საკითხები. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს, სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებს და კრიმინოლოგიის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველებს.
ნაშრომის შექმნას საფუძვლად დაედო ავტორთა მიერ წაკითხული ლექციების კურსი კრიმინოლოგიაში.

 

 

image-1
ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე, ო. ნამიჩეიშვილი

დაპროგრამება ჰასკელზე

უაკ: 004.4

ჰასკელი ერთ-ერთი წამყვანი ენაა ფუნქციონალური დაპროგრამების შესასწავლად. იგი საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირს წეროს კოდი მარტივად და გასაგებად, დაეუფლოს პროგრამათა დასაბუთებას და სტრუქტურირებას. მოცემული წიგნი ამ ენის პირველი და საყოველთაოდ მისაწვდომი შესავალია ქართულ ენაზე. იგი იდეალურად შეეფერება დამწყებთ: არ მოითხოვს წინასწარ გამოცდილებას დაპროგრამების სფეროში და ყველა ცნების ახსნას იძლევა პირველადი პრინციპების გამოყენებით საგანგებოდ შერჩეულ მაგალითებზე. ყოველი თავი შეიცავს სიძნელეთა სხვადასხვა ხარისხის სავარჯიშოებს და რეკომენდაციებს შემდგომი მასალის გასაცნობად უფრო რთულ თემებთან დაკავშირებით. ყველა სავარჯიშოსა და მაგალითისათვის მოცემული კოდი მთლიანად თავსებადია ენის სტანდარტის უკანასკნელ ვერსიასთან. დღეისათვის ჰასკელი ფუნქციონალური დაპროგრამების ყველაზე მძლავრ და დასრულებულ ინსტრუმენტს წარმოადგენს, ხოლო განვითარების ტემპებით წინ უსწრებს კომერციულად განსაკუთრებით გავრცელებულ ენებსაც კი. მასალისა და მისი გადმოცემის სტილის შერჩევისას ძირითადად გამოყენებულია ნოტინგემის უნივერსიტეტში (England, University of Nottingham) მიღებული მიდგომები, რომლებსაც პროფესორი გრემ ჰატონი (Graham Hutton) ამკვიდრებს.
ფუნქციონალური დაპროგრამება მიზნად ისახავს ყოველი პროგრამისათვის მარტივი მათემატიკური ინტერპრეტაციის მიცემას. ეს ინტერპრეტაცია დამოუკიდებელია შესრულების წვრილმანებისგან და მისაწვდომია იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც არავითარი ცოდნა არ გააჩნიათ საგნობრივ არეში.
წიგნი მკითხველთა ორი ჯგუფისათვის შეიძლება აღმოჩნდეს განსაკუთრებით საინტერესო. ჯერ ერთი, მასწავლებლებისათვის, რომლებსაც სურთ ღრმად და გასაგებად მიაწოდონ სტუდენტებს ფუნქციონალური დაპროგრამების ძირითადი კონცეფციები ერთსემესტრიანი კურსის ფარგლებში. და მეორეც, პროგრამისტებისათვის, რომლებსაც უნდათ რაც შეიძლება მოკლე დროში ეზიარონ ჰასკელს.

 

 

image-1
უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა

საინჟინრო გეოლოგია

უაკ: 624.131.31

სახელმძღვანელოში „საინჟინრო გეოლოგია“ განხილულია საინჟინრო გეოლოგიის ფართო წრე, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საინჟინრო-გეოდინამიკურ პროცესების აღწერას, როგორიცაა კარსტი, სუფოზია, ჯდენები, მეწყერები და სხვ.
აქვეა წარმოდგენილი ჰიდროგეოლოგიის ზოგიერთი საკვანძო საკითხები, რომელთა განხილვა საჭიროდ მივიჩნიეთ.
წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ჰიდროგეოლოგიასა და საინჟინრო გეოლოგიის მიმართულების მაგისტრატურის და ბაკალავრიატის სასწავლო დისციპლინაში. ის შინაარსობრივად და სტრუქტურულად აგებულია სასწავლო დისციპლინის სილაბუსებზე.

 

 

image-1
ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია

საწარმოო გარემოს ჰიგიენური უსაფრთხოება

უაკ: 613.6 (075.8)

განხილულია შრომის ჰიგიენის აქტუალური საკითხები. მოცემულია ძირითადი მავნე და საშიში საწარმოო ფაქტორების ჰიგიენური დახასიათება, რომლებიც გვხვდება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში. მოცემულია ადამიანის ორგანიზმზე ამ ფაქტორების ბიოლოგიური ზემოქმედება და პროფილაქტიკური ღონისძიებები, რომელთა წარმატებით გატარება უზრუნველყოფს ნებისმიერ საწარმოში შრომის უსაფრთხო და ჯანმრთელ პირობებს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასების“ და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ სტუდენტებისათვის. დიდ დახმარებას გაუწევს წარმოებაში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, შრომის დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელ პირებს, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების შექმნაზე მომუშავე მეცნიერ მუშაკებსა და ტექნიკურ ინსპექტორებს.

 

 

image-1
დ. ფრიდონაშვილი, ჯ. იოსებიძე

საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი

უაკ: 6293.113

სახელმძღვანელოში განხილულია როგორც საერთო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი მოწყობილობა და კლასიფიკაცია, ასევე, სპეციალიზებული მოძრავი შემადგენლობის სახეები და ზოგადი კონსტრუქციები. ამავდროულად, სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია ჰიბრიდული ავტომობილებისა და ელექტრომობილების აღწერილობა და მუშაობის პრინციპი.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს საავტომობილო ტრანსპორტის დარგის მუშაკებსაც.

 

 

image-1
ზ. დანელია, თ. ამბროლაძე, მ. თოფურია

ჰიდრავლიკა, ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია

უაკ: 532:331.48:627.133

განხილულია წყალსამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები: ჰიდრავლიკის საფუძვლები, ჰიდროლოგიის ამოცანები, ჰიდრომეტრიულ კვლევათა მეთოდები და ხელსაწყოები, ხიდებისა და საგზაო მილების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მეთოდები.
შედგენილია პროგრამის სრული შესაბამისობით. განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image-1
მ. გიუტაშვილი

ბიზნესის ანალიზის და ინტელექტუალური მართვის ტექნოლოგია

უაკ: 004.5

გადმოცემულია კორპორაციათა ბიზნესპროცესების ანალიზის და ინტელექტუალური მართვის (BI) ტექნოლოგიის საფუძვლები. დეტალურადაა აღწერილი BI ტექნოლოგიის სტრუქტურა და გამოყენების სფეროები, რაც საწარმოო და ინტელექტუალური რესურსების მართვის და კორპორაციული ბიზნესპროცესების ირგვლივ ფოკუსირდება. BI ტექნოლოგიის ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტის – მონაცემთა აღმოჩენისა და ღრმა ანალიზის კონცეფციის (Data Minning) ჭრილში განხილულია გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი სისტემებისა და მეთოდების  გამოყენება, ხოლო მონაცემთა ანალიზის თვალსაზრისით აღწერილია მონაცემთა საცავების ტექნოლოგია. სადემონსტრაციო მაგალითის რეალიზაციისთვის შემოთავაზებულია ინტელექტუალური რესურსების განვითარების ინტეგრირებული ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება, როგორც ელექტრონული სწავლების სისტემებში BI ტექნოლოგიის გამოყენების ნიმუში. სახელმძღვანელო განკუთვნილია პრაქტიკული და გამოყენებითი ინფორმატიკის დარგის სპეციალისტებისთვის, განსაკუთრებით მართვის საინფორმაციო სისტემების მიმართულების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის.

 

 

image-1
მ. გუდიაშვილი, ლ. ბოჭორიშვილი

ენერგობიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები

უაკ: 341

განხილულია ენერგობიზნესის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები, ლიცენზირებისა და ტარიფის დადგენის პრინციპები ელექტროენერგეტიკის სფეროში, შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი საფუძვლები, გადასახადების, მოსაკრებლების არსი და მათი გამოყენება ენერგობიზნესის პროცესში.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მაგისტრანტების, დოქტორანტების და ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 

 

 

image-1
თ. ჟვანია, ა. კობიაშვილი, დ. კაპანაძე

დაპროგრამების ენა C++ საფუძვლები
I ნაწილი

უაკ: 681.3.06

დაპროგრამების ენა C++ გამოიყენება თანამედროვე, მაღალმწარმოებლური პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად და უაღრესად პოპულარულია პროგრამისტებს შორის. ამ ენას ხშირად უნივერსალურსაც კი უწოდებენ, რადგანაც  მისი საშუალებით შესაძლებელია ამოცანების გადაწყვეტა პრაქტიკულად ყველა სფეროში. ამიტომ ენა C++ ისწავლება მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის წამყვან უნივერსიტეტებში და ასევე აქტუალურია მისი შესწავლა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვისაც.
აღწერილია დაპროგრამების ენის  C++  სინტაქსი, მონაცემთა ტიპები, ოპერატორები, ოპერაციები და მათი საშუალებით ფუნდამენტური ალგორითმების გადაწყვეტა.
სახელმძღვანელოში უხვადაა საილუსტრაციო პროგრამები, რაც, თვალსაჩინოს ხდის გადმოცემულ მასალას და აადვილებს მის შესწავლას. უნდა აღინიშნოს აგრეთვე, რომ ნებისმიერ თეორიულ საკითხს მაგალითის სახით  ახლავს კონკრეტული პროგრამის საწყისი კოდი.
განკუთნილია სტუ-ს სტუდენტებისა და დაპროგრამების საწყისებით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.