image-1
ნ. მჭედლიშვილი, ი. დავითაშვილი

დაპროგრამება MATLAB გარემოში

უაკ: 62-5

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ჩვიდმეტი ლაბორატორიული სამუშაო, რომელიც მოიცავს როგორც თეორიულ შესავალს, ისე ამოცანის ამოხსნის ნიმუშსა და დავალებებს დამოუკიდებელი მუშაობისათვის, რომელიც უნდა შეასრულოს სტუდენტმა ლაბორატორიულ მეცადინეობაზე. განხილულია MATLAB სისტემის დაპროგრამების ელემენტები, ნაჩვენებია დაპროგრამების კუთხით სისტემის პრიორიტეტული მხარეები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად საგანში: „დაპროგრამება MATLAB გარემოში“.

 

 

image-1
ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მ. მშვილდაძე, ე. ნიკოლეიშვილი

კერამიკული, პოლიმერული და ბიონანოსამედიცინო კომპოზიტების ტექნოლოგია, ინსპექცია, კონტროლი მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

უაკ: 620.5

მეთოდიკურ მითითებებში განხილულია თანამედროვე ტექნიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა სიალონისა და სიალონშემცველი კომპოზიტების მიღების ალუმინთერმიისა და აზოტირების მეთოდი; კომპოზიციური მასალის დისპერსიულობის განსაზღვრის მეთოდი, რომლის პრინციპი დაფუძვნებულია ფხვნილის ფენაში ჰაერგამტარობის დამოკიდებულებაზე ნაწილაკების დისპერსიულობის ხარისხზე; კომპოზიციური მასალის ფაზური შედგენილობის კვლევის მეთოდები და მათი მნიშვნელობა კომპოზიციური მასალის მიღებისა და კვლევისათვის; კომპოზიციური მასალის მიკრომექანიკური თვისებების განსაზღვრის მეთოდები.
მოიცავს იმ ძირითად მასალას, რომელიც განკუთვნილია მეტალკერამიკული, მინისა და პოლიმერული კომპოზიციური მასალების ქიმიური ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის დამოუკიდებელი მუშაობის ჩვევების გამოსამუშავებლად და, აგრეთვე, სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ჩასატარებლად.
შედგენილია ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სასწავლო პროგრამის შესაბამისად.

 

 

image-1
ზ. კიკნაძე, თ. ჩიგოგიძე

დეკორატიული ნარგავების და მწვანე მშენებლობის ობიექტების CAD სისტემებთან თავსებადი ილუსტრირებადი ბიბლიოთეკის შედგენის მეთოდიკა

უაკ: 635.98:655.533:025.3

დამხმარე სახელმძღვანელოს ძირითადი ამოცანაა საქართველოს კლიმატური პირობების შესაბამისი ინტერდისციპლინური, მრავალფუნქციური, მრავალმიზნობრივი და ღია, CAD პროგრამულ პაკეტებთან თავსებადი დეკორატიული მრავალწლიანი ნარგავებისა და მწვანე მშენებლობის ობიექტების ილუსტრირებადი კატალოგ-კლასიფიკატორის შესატყვისი მონაცემთა ბაზის, ელექტრონული ბიბლიოთეკის შემუშავების პრეცედენტის შექმნა.
ნაშრომი ძირითადად გათვალისწინებულია არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, ა. ესაკია, გ. კუკულაძე, ლ. მაცაბერიძე, მ. მეცხვარიშვილი, ი. პაპავა, ლ. ჩახვაშვილი, თ. ჩიჩუა

ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (ელექტრობა და მაგნეტიზმი) II ნაწილი

უაკ: 53

კრებულში მოცემულია ელექტრობისა და მაგნეტიზმის ლაბორატორიული სამუშაოები. ამოცანები შერჩეულია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედი ზოგადი ფიზიკის კურსის პროგრამის შესაბამისად.
გარდა  ძველი ტრადიციული ამოცანებისა, კრებულში შეტანილია ახალი, კომპიუტერიზებული ამოცანები.
ლაბორატორიული პრაქტიკუმის დანიშნულებაა სტუდენტს განუმტკიცოს თეორიული ცოდნა და გამოუმუშაოს პრაქტიკული ჩვევები.
განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image-1
ლ. მათეშვილი

შედარებითი ღვთისმეტყველება

უაკ: 2

შედარებითი ღვთისმეტყველების ძირითადი ამოცანა თანამედროვე ქრისტიანული კონფესიების სარწმუნოებრივ და ზნეობრივ სწავლებათა კრიტიკული მიმოხილვაა. ასეთი კრიტიკული მიმოხილვის აუცილებლობა ეკლესიის დაფუძნებისთანავე წარმოიქმნა. გარკვეულწილად შეიძლება იმის თქმაც, რომ ადრეული ეკლესიის აზროვნებაში და მით უმეტეს მსოფლიო კრებების ეპოქაში საყოველთაო სწავლების ჩამოყალიბებისას შედარებითი ღვთისმეტყველების ელემენტები გამოიყენებოდა. ის, რაც I–VIII საუკუნეებში ხდებოდა, ჭეშმარიტების ძიება იყო, რომელიც ხშირად ტრაგიკულად სრულდებოდა და თვით ქრისტეს ეკლესიის არსებობას უქმნიდა საფრთხეს. ძიების მიზეზი ჭეშმარიტების არცოდნა იყო,  შედეგი კი, როგორც წესი, მშვიდობა და ღვთის შემეცნება.
განკუთვნილია როგორც სასულიერო სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, ასევე თეოლოგიით დაინტერესებული  ფართო წრისთვის.

 

 

image-1
თ. ჩიგოგიძე

მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში

უაკ: 721.011.8:747

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ინტერიერის ძირითადი მოსაპირკეთებელი მასალები, მათი დამზადების ტექნოლოგიის თავისებურებები, განვითარების ტენდენციები და ინტერიერში პრაქტიკული გამოყენება. შეფასებულია მათი კონსტრუქციული ხასიათი და დეკორატიული თვისებები.
ნაშრომი ძირითადად განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის

 

 

image-1
ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი

კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები

უაკ: 004.43

ტესტების კრებულში მოცემულია კომპიუტერის განვითარების ეტაპები, ძირითადი კლასები, ინფორმაციის წარმოდგენა კომპიუტერში, თვლის სისტემები, ციფრული ლოგიკური დონე, კომპიუტერის ძირითადი კომპონენტები, კერძოდ: ცენტრალური პროცესორი; მუდმივი და ოპერატიული მეხსიერება; ვიდეო და აუდიოსისტემა; კომპიუტერის ინტერფეისი; სალტე; პორტი; გარე დამხსომებელი მოწყობილობები.
ტესტები განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტებისთვის.

 

 

image-1
თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე

მასალათა გამძლეობის რჩეულ ამოცანათა ამოხსნილი ნიმუშები მეთოდიკური მითითებები სასწავლო პრაქტიკაში გამოსაყენებლად

უაკ: 539.3/.8

მეთოდიკური მითითებები გამოიცემა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის მასალათა გამძლეობის ამოცანების ამოხსნის უნარჩვევათა გამოსამუშავებლად. შედგენილია სათანადო სილაბუსის მიხედვით.

 

 

 

image-1
ე. ჩხიკვაძე, მ. გაბრიჩიძე, მ. დონაძე

ჰიდროელექტრომეტალურგია
მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოშვება

უაკ: 669.053.4

სახელმძღვანელოს მე-2 გამოცემაში ყურადღება გამახვილებულია  სამამულო ნედლეულზე; დამატებულია მონა­ცემები მანგანუმის მადნების ქიმიური მეთოდით დამუშავებაზე; შეტანილია კეთილ­შობილი ლითონების მეტალურგიის საკითხები, კერძოდ, ციანირების და ოქროს ამოღების მეთოდები; განხილულია ჩამდინარე (ნარჩენი) წყლების გაუვნებლების ტექნოლოგია და სხვა პროცესები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ელექტროქიმიისა და ფერადი ლითონების სპე­ციალობების სტუდენტებისათვის როგორც ბაკალავრის, ისე უმაღლესი ხარისხის (მაგი­სტრი, დოქტორი) მაძიებელი პირებისათვის. ასევე სასარგებლო და საინტერესო იქნება სამთო საქმის სპეციალისტებისთვის, სახელდობრ, „სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების“  სპეციალობის  სტუდენტებისთვის.