image-1
გ. გოგიჩაიშვილი, თ. სუხიაშვილი

სისტემების ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზი ლაბორატორიული პრაქტიკუმი (UML, MsVisio)

უაკ: 681.3.06

მოცემულია დავალებები და სავარჯიშოები პროგრამული სისტემის მოდელების ასაგებად საპრობლემო სფეროს შესწავლისა და ანალიზის მიზნით მოდელირების სტანდარტულ ენაზე (UML) ობიექტ-ორიენტირებული მიდგომის საფუძველზე.
მოყვანილია სისტემისადმი მოთხოვნების – ძირითადი და ალტერნატიული სცენარების ფორმირების, აქტიორთა როლებიდან გამომდინარე სამუშაო პროცესებისა და ოპერაციების აღწერის, მოთხოვნათა რეალიზებისათვის ძირითად აბსტრაქციათა ნაკრების გამოყოფისა და მათ შორის ურთიერთქმედების საშუალებების მოდელირება თანამედროვე ინფორმაციული (MsVisio) ტექნოლოგიების გამოყენებით.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და სპეციალისტებისათვის.  

 

 

image-1
მ. გუდიაშვილი

მენეჯერული ეკონომიკა

უაკ: 338.24

განხილულია ეკონომეტრიკული, სტატისტიკური, პროგ­ნო­ზი­რების, ქსელური დაგეგმვის, გადაწყვეტილების ხის, კა­პიტალის ბიუჯეტირების და სხვა მეთოდების გამო­ყენე­ბა მენეჯერული გა­დაწყვეტილების მისაღებად.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფა­კულტეტის სტუდენტებისთვის, გარდა ამისა, იგი სასარ­გებ­ლო იქნება ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 

 

 

image-1
გ. ღვინეფაძე

WEB-დაპროგრამება HTML 5

უაკ: 681.3.06

განხილულია WEB - გვერდებისა და საიტების შესაქმნელად გამიზნული ბაზისური საშუალების  HTML ენის ბოლო ვერსია - HTML 5, ასევე, - WEB - დაპროგრამებასთან დაკავშირებული სხვა სიახლეებიც, მათ შორის ინტერნეტის განვითარების მიმართულებანი.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებულ სხვა პირთათვის.

 

 

 

image-1
თ. ცერცვაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, ზ. სვანიძე

ფოლადსადნობი საამქროების მოწყობილობა და დაგეგმარება

უაკ: 669.16.013; 669.18.

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტროფოლად-სადნობი, ჟანგბად-კონვერტერული და მარტენის საამქროების ძირითადი და დამხმარე მოწყობილობები, მათი კონსტრუქციები, მუშაობის რეჟიმები, საკაზმე მასალების მიწოდების სქემები, ფოლადის ჩამოსხმის ხერხები და უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანის  სახესხვაობები. წარმოდგენილია ფოლადსადნობი საამქროების დაგეგმარების ძირითადი პრინციპები და გამწმენდი მოწყობილობები.
ეკოლოგიური ნაწილის თავები 7, 8 და 9  შესრულებულია პროფესორ ზიზი სვანიძის მიერ, რომელშიც მოცემულია საწარმოდან გამოყოფილი აირების გამწმენდი სისტემები და გამონაფრქვევი ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციის გათვლის მეთოდები და აქსონომეტრიული სქემები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე მეტალურგიის საწარმოებში მომუშავე ინჟინერტექნიკური პერსონალისათვის.

 

 

 

image-1
თ. ბუხნიკაშვილი

სალიანდაგო მანქანები და მექანიზმები

უაკ: 625.144.5/7

განხილულია სალიანდაგო სატრანსპორტო მეურნეობისათვის საჭირო ტექნიკის კონსტრუქციულ-ექსპლუატაციური მახასიათებლები, დაგეგმარების საფუძვლები, ძალოვანი გაანგარიშებები, მწარმოებლობა; აგრეთვე, განიხილება სალიანდაგო მაგისტრალის საიმედო ექსპლუატაციის მიზნით მაკონტროლებელი სპეციალური მექანიზმების მოქმედების პრინციპები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის“ # 0408 სპეციალობის სტუდენტებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოდ. აგრეთვე გამოადგება სალიანდაგო მანქანების და მექანიზმების დარგში დაკავებულ ინჟინრებს.

 

 

 

image-1
თ. ბუხნიკაშვილი

სატვირთო კონტეინერები, კლასიფიკაცია და კონსტრუქციები

უაკ: 6.56.225.073.235

განხილულია სატვირთო კონტეინერებით ტვირთების გადაზიდვის უპირატესი პირობები, კონტეინერების კლასიფიკაცია და ტიპები, საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნილებებით სახმელეთო ტრანსპორტზე მათი განთავსების პირობები, კონტეინერებზე ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების მეთოდიკა, კონტეინერების სიმტკიცეზე გამოკვლევა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  „ტრანსპორტის 0407 (040703)“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოდ.

 

 

 

image-1
მ. ბალიაშვილი

საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირება

უაკ: 681.2

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირების ძირითადი საკითხები. კერძოდ, კონსტრუქციის ტექნოლოგიურობის, საზომი მოწყობილობების და მათი ელემენტების ტიპიზაციის, უნიფიკაცის და სტანდარტიზაცის, იერარქიული კონსტრუირების პრინციპები. მოცემულია  საიმედოობის,  თბური რეჟიმის უზრუნველყოფის, ხელშეშლასთან ბრძოლის, გარე ზემოქმედებებისაგან დაცვის (IP ხარისხი), კომპონირების მეთოდები.
აღწერილია თანამედროვე მიკროსქემების კორპუსების, ნაბეჭდი სამონტაჟო (სამაკეტო)  ფირფიტების (ევროპლატა), ფირფიტის დასამზადებელი მასალების, საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიკისათვის გამოყენებული კორპუსების და დგარების სახეები და მათი სტანდარტიზაციის მეთოდები. 
განხილულია SMT და THT ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული აწყობის ტექნოლოგიური პროცესები. მოყვანილია ძირითადი ცნებები ერგონომიკის სფეროდან.   

 

 

 

image-1
მ. აბუთიძე

ხელოვნების ოსტატები (ლექციების კურსი)

უაკ: 7.03

კრებული წარმოადგენს ლექციების კურსს კლასიკური და ქართული ხელოვნების თუ მხატვრული შემოქმედების არსის შესახებ; შედგენილია ნათარგმნი და ორიგინალური მასალის საფუძველზე.
განკუთვნილია ხელოვნების საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისა და ხელოვნების ისტორიის, თეორიის და სახელოვნებო სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ვ. აბაიშვილი, მ. ჩიტიძე

მეცნიერული კვლევის საფუძვლები პრაქტიკული სამუშაოები

უაკ: 674

მოცემულია ექსპერიმენტული კვლევის შედეგების ანალიზისა და დამუშავების ძირითადი მეთოდები. განხილულია ემპირიული ფორმულების პარამეტრების განსაზღვრა უმცირეს კვადრატთა მეთოდითა და ემპირიული მონაცემების მოგლუვების საკითხები წრფივი და განმეორებითი მოგლუვებისას.
მოცემულია ძირითადი ცნებები კორელაციურ დამოკიდებულებებზე, გამოთვლილია კორელაციის ემპირიული კოეფიციენტები და მიღებულია რეგრესიის ემპირიული წრფის განტოლებები.
განკუთვნილია მერქნული მასალების დამზადებისა და დამუშავების ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის.