პარონიმები ეწოდება ისეთ სიტყვებს, რომლებიც ბგერობრივად (ხან საერთო წარმომავლობის ან მსგავსი წარმოების გამო, ხან შემთხვევით, ზოგჯერ სემანტიკური ელფერითაც) ჰგვანან ერთმანეთს, რაც მიზეზი ხდება მათი აღრევისა (ისინი გაუმართლებლად მონაცვლეობენ როგორც ზეპირ, ისე წერით მეტყველებაში). გთავაზობთ პარონიმებს, რომლებიც, ჩვენი აზრით, საყურადღებო უნდა იყოს საგამომცემლო სახლის ავტორებისათვის. ჩვენ ვიხელმძღვანელეთ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ 2011 წელს გამოცემული ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონით. მთავარი რედაქტორი - თ. ვაშაკიძე. 
უწინდელი – უწინდებური

უწინდელი: წინანდელი, ძველი – უწინდელი დრო: „შვილი არც უწინდელ ქმრის ხელში ჰყოლია“ (დ. კლდ.); უწინდებური: ძველებური – „მეორეს ეხურა სალდათური უწინდებური ქუდი“ (ილია); „ერეკლე მეფე ოთხმოცი წლის მოხუცი იყო და არა უწინდებური უძლეველი არწივი“ (ი. გოგებ.); შდრ.: უწინდებურად: ძველებურად – „ჭოტი ბაღჩაში უწინდებურად დანა­დირობდა“ (ი. გოგებ.).


 
უწყება – უწყისი

უწყება: 1. ოფიც. სახელმწიფო დაწესებულებათა სისტემა, რომელიც ემსახურება მმართვე­ლობის რომელიმე დარგს (სახელმწიფო / სამთავრობო უწყება); 2. შეტყობინება, ცნობა; მოკლე მიწერილობა სადმე მიწვევის, გამოცხადების შესახებ (უწყება მიუვიდა); უწყისი: სახელობითი ოფიციალური სია რაიმეს გაცემა-მიღების შესახებ (ხელფასის უწყისი).


 
უხმო – უხმაურო

 უხმო: 1. რაც ხმას არ გამოსცემს (უხმო ნაბიჯი); 2. უსიტყვო, უთქმელი: „ნეტავი მათ! მათ სიყვარულს და მათ უხმო აღსარებას“ (აკაკი); 3. არჩევნებში – ხმის უფლების არმქონე, ხმაჩა­მორთმეული; უფლებაწართმეული, უუფლებო; უხმაურო: რაც ხმაურს არ იწვევს, რასაც ხმაური არ ახლავს (უხმაურო ლიფტი).


 
უჯერი – უჯერო

უჯერი: ქიმ. სითხე, რომელშიც ზღვრულ შესაძლებლობამდე არ არის გახსნილი რაიმე ნივ­თიერება (უჯერი ხსნარი); უჯერო: 1. რაც დსაშვები არ არის, დაუშვებელი (უჯერო ქცევა);
2. მოძვ. დაუჯერებელი, ურწმუნო.


 
ფამფალა – ფამფარა

ფამფალა: რაც ფამფალებს; მერყევი, მოქანავე; ფამფარა: ბოტან. მცენარე.


 
ფასეული – ფასიანი

ფასეული (წინადადება...); ფასიანი (ჯილდო / გაკვეთილი). -


 
ფერადი – ფერადოვანი

ფერადი: სხვადასხვა. ნაირ-ნაირი ფერისა; ჭრელი (ფერადი ყვავილები / საღებავები / ფანქრები / ქსოვილი...); ფერადოვანი: გადატ. მხატვრული, სასიამოვნო (ფერადოვანი მეტყველება).


 
ფიგურული – ფიგურალური

ფიგურული: 1. რაიმე ფიგურის სახისა (ფიგურული შოკოლადი); 2. სპორტ. ფიგურული სრიალი; ფიგურალური: ხატოვანი (ფიგურალური თქმა / მეტყველება).


 
ფინანსური – საფინანსო

ფლოტი: 1. რომელიმე სახელმწიფოს ან ორგანიზაციის კუთვნილი გემების, თვითმფრი­ნა­ვების ერთობლიობა (ინგლისის სამხედრო ფლოტი); 2. ერთ ზღვასა თუ მდინარეზე განლა­გებული ამა თუ იმ სახელმწიფოს კუთვნილი გემების ერთობლიობა (შავი ზღვის ფლოტი); ფლოტილია: გემების მცირე რაზმი (ფლოტილია სწრაფად მიიწევდა წინ).


 
ფუნდამენტური – ფუნდამენტალისტური

ფუნდამენტური: 1. გამძლე, მყარი; 2. ღრმა შინაარსიანი, მაღალპროფესიონალური; 3. ძირი­თადი, მთავარი; ფუნდამენტალისტური: ფუნდამენტალისტისა თუ ფუნდამენტალიზმისთვის დამახასიათებე­ლი (ფუნდამენტალიზმი – რელიგიური ორთოდოქსიის საერთო სახელწოდება).


 
ფუნქციური, ფუნქციონალური – ფუნქციონერული

ფუნქციური (მედ. ფუნქციური მოშლილობა; მათემ. ფუნქციური / ფუნქციონალური ანალიზი); ფუნქციონერული (ხედვა) (ფუნქციონერი: სახელმწიფო აპარატსა თუ საზოგა­დოებრივ ორგანიზაციაში რაიმე ფუნქციის შემსრულებელი).


 
ქართველი – ქართული

ქართველი (ხალხი / ერი...); ქართული (დროშა / ლიტერატურა / ღვინო...).


 
ქვევით – ქვემოთ

ქვევით / ქვემოთ ჩადის, მაგრამ: როგორც ქვემოთ [და არა ქვევით] აღვნიშნეთ.


 
ქვიდან – ქვისგან

ქვიდან (საიდან? ქვიდან ჩამოხტა); ქვისგან (რისგან? ქვისგან ააშენა).


 
ღერი – ღერო

ღერი: ცალი (ასანთის / შეშის / თმის / ბალახის... ღერი); ღერო: მცენარის ძირითადი ორგა­ნო, ტანი, რომელზედაც ტოტები და ფოთლებია გამოსხმული (სიმინდის... ღერო).


 
ღვივდება – ღივდება

ღვივდება (ცეცხლი / ცომი...); ღივდება (თესლი).


 
ღირსი – ღირსეული

ღირსი: შესაფერისი; საკადრისი (სიცოცხლის / ბედნიერების ღირსი); ირსეული: ღირსების მქონე (ღირსეული მეგობარი / მეუღლე...).


 
ყველა – ყოველი

ყველა: უკლებლივ, მთლიანად (ყველა მოვიდა); ყოველი: მრავლიდან თითოეული (ყოველი ჩვენგანი / თქვენგანი).


 
ყინულიანი – ყინულოვანი

ყინულიანი (წყალი); ყინულოვანი (ოკეანე).


 
ყმა – ყრმა

ყმა: 1. ისტ. ბატონის ყმა; 2. ისტ. პატრონის ქვეშევრდომი; 3. გადატ. მორჩილი, მსახური, ხელ­ქვეითი (ყმად გაიხადა); 4. ძვ. რაინდი, მოყმე, ვაჟკაცი (კაი ყმა); 5. შინაყმა; ყრმა: ჩვილი ბავშვი, ყმაწვილი (ყრმის ტიკტიკი); სკოლის ასაკის ბავშვი; ჭაბუკი.