ზ. ჯაფარიძე

კვების პროდუქტების რეოლოგია

image

უაკ 664.(03)

ISBN 978-9941-28-081-8 (PDF)

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია კვების პროდუქტების ფიზიკურ-მექანიკური და რეოლოგიური თვისებების ცნებები და განსაზღვრებები. წარმოდგენილია რეალური მასალების რეოლოგიური მოდელები, კვების პროდუქტების რეოლოგიური თვისებების შესწვლის მეთოდები და ხელსაწყოები.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის სასურსათო ტექნოლოგიისა და მოწყობილობების პროფილის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. დახმარებას გაუწევს აგრეთვე შესაბამისი პროფილის დოქტორანტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები