ზ. ჯაფარიძე

ჰიდრო- და პნევმოამძრავები

image-1

უაკ 62-82:62-85

ISBN 978-9941-28-145-7 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოყვანილია ზოგადი ცნებები ჰიდრავლიკიდან, სითხეებისა და გაზების ძირითადი ფიზიკური თვისებები, სითხეების დინამიკის ძირითადი კანონები. განხილულია ჰიდრავლიკური სისტემები, ჰიდრომანქანები და მათი ზოგადი კლასიფიკაცია. წარმოდგენილია მოცულობითი ჰიდრავლიკური მანქანები და ჰიდრავლიკური ძრავები, მათი მართვის ელემენტები. განხილულია პნევმატიკური სისტემები, პნევმოქსელები და პნევმატიკური მანქანები, მათი მართვისა და კონტროლის სისტემები. მოყვანილია ჰიდრო და პნევმოსისტემების ტექნიკაში გამოყენების მაგალითები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგებათ აგრეთვე მექანიკის, კვების ინჟინერიისა და სხვა სპეციალობის მაგისტრანტებსა და შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები