ზ. ჯაფარიძე, ს. სულაძე

შესავალი სპეციალობაში

image-1

უაკ 664.1

ISBN 978-9941-28-232-4 (PDF)

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია თანამედროვე სპეციალისტის საინჟინრო საქმიანობის და პროფესიული მომზადების საკითხები, კვების მრეწველობის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის სფეროში. მისი მიზანია მომავალი ახალგაზრდა სპეციალისტების ინფორმირება და არჩეული სპეციალობის გაცნობიერება, რაც გახდება სტუდენტის პროფესიული მომზადების საფუძველი. სახელმძღვანელო იძლევა წარმოდგენას კვების მრეწველობის დარგის ზოგად სტრუქტურასა და მის თანამედროვე მდგომარეობაზე, როგორც ახალგაზრდა სპეციალისტების პოტენციური დასაქმების სფეროზე, აგრეთვე პროდუქტების წარმოების ძირითად პროცესებზე, შესაბამის მოწყობილობებთან მჭიდრო კავშირში. მოცემულ სასწავლო კურსში მიღებული ცოდნა აუცილებელია ზოგადტექნიკური და სპეციალური დისციპლინების ასათვისებლად, სწავლების მთელ პერიოდში.
გამოცემა განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები