ზ. ჯაფარიძე

კვების მრეწველობის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული, საკურსო და საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესასრულებლად

image-1

უაკ 664.143:643.3

ISBN 978-9941-28-375-8 (PDF)

53 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია კვების მრეწველობის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობების კურსის პრაქტიკული, საკურსო და საკვალიფიკაციო სამუშაოების მაგალითები. მოყვანილია მოწყობილობათა სტრუქტურული, პრინციპული, კინემატიკური და მუშა ორგანოების სქემების შედგენის მაგალითები. მოცემულია მოწყობილობათა კინემატიკური გაანგარიშებების თეორიული საფუძვლები და მაგალითები.
განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების, აგრეთვე სასურსათო ინჟინერიის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, როგორც პრაქტიკული მეცადინეობებისათვის, ისე საკურსო და საკვალიფიკაციო ნაშრომების შესასრულებლად. იგი დახმარებას გაუწევს აგრეთვე მაგისტრატურის და პროფესიული განათლების სტუდენტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები