ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი

პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები

image-1

უაკ 664.65

ISBN 978-9941-28-592-9

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები, ტექნოლოგიური ხაზები, მოწყობილობათა სტრუქტურულ-პრინციპული და კინემატიკური სქემები, აგრეთვე ცალკეული მუშა ორგანოების კონსტრუქციები, მოყვანილია მოწყობილობათა კინემატიკური და ძალოვანი გაანგარიშებების საფუძვლები.

განკუთვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ სასურსათო ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, ასევე დაეხმარება შესაბამისი პროფილის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და ამ დარგის სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები