ზ. ჯაფარიძე

საკონსერვო საწარმოთა მოწყობილობები

image-1

უაკ 664.143

ISBN 978-9941-28-633-9 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია საკონსერვო საწარმოთა მოწყობილობები, მოცემულია მათი სტრუქტურულ-პრინციპული, კონსტრუქციული და კინემატიკური სქემები. მოყვანილია კინემატიკური და ტექნოლოგიური გაანგარიშებების მეთოდური საფუძვლები. განხილულია საკონსერვო წარმოების მანქანა-აპარატურის სქემები.

გამოცემა განკუთვნილია სასურსათო ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს აგრეთვე შესაბამისი პროფილის მაგისტრატურის სტუდენტებსა და დარგის სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები