ზ. ჯაფარიძე, ლ. კობახიძე

ხორცის მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობები

image-1

უაკ 637.5.002.51(075.8)

ISBN 978-9941-28-781-7 (PDF)

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოთა ტექნოლოგიური და საერთო დანიშნულების მოწყობილობები, მათი სტრუქტურულ-პრინციპული, კინემატიკური და კონსტრუქციული სქემები, ასევე მოყვანილია მოწყობილობათა კინემატიკური და ტექნოლოგიური გაანგარიშებების საფუძვლები.

განკუთვნილია სასურსათო ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. გარკვეულ დახმარებას გაუწევს აგრეთვე შესაბამისი პროფილის სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებს და დარგის სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები