image-1
დ. ბაქრაძე

შესავალი სპეციალობაში
საბაკალავრო პროგრამა მშენებლობის მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის

უაკ: 624

სალექციო კურსში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა: მშენებლობის ეკონომიკა, მშენებლობის მართვის საფუძვლები, მენეჯმენტის საფუძვლები, სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა, სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა. თითოეული საკითხი შეიცავს სამ სალექციო ნაწილს. მაგალითად, მშენებლობის ეკონომიკაში: საინვესტიციო საქმიანობა და მისი ეფექტურობის ძირითადი პრინციპები; ფასწარმოქმნის მექანიზმის თავისებურებები მშენებლობაში; სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების სტრუქტურა. ასეთივე სახით არის წარმოდგენილი დანარჩენი საკითხები. უნდა აღინიშნოს, რომ სალექციო კურსი სრულად პასუხობს შესაბამისი სილაბუსისა და საბაკალავრო პროგრამა მშენებლობის მენეჯმენტის მოთხოვნებს.

სალექციო კურსი განკუთვნილია საბაკალავრო პროგრამა მშენებლობის მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
დ. სუჯაშვილი

მართვის საფუძვლები სპეციალურ სამსახურებში

უაკ: 65:658.386.4

დამხმარე სახელმძღვანელო ეძღვნება სპეციალურ სამსახურში მართვასა და დელეგირებასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებს. კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე, საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, წარმოდგენილია სპეციალურ სამსახურებში მართვის თავისებურებები, რეკომენდაციები და წინადადებები.

ნაშრომი განკუთვნილია საგანმანათლებლო და შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულებების, ასევე ამ საკითხით დაინტერესებული მკითხველებისთვის.

სამართლისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ჯემალ გახოკიძის საერთო რედაქციით

 

 

image-1


JOURNAL OF LABORATORY WORK ON THE STRENGTH OF MATERIALS

უაკ: 539.3/.8

 

 

image
ზ. ლებანიძე

გვირაბების სამაგრი კონსტრუქციები და გაანგარიშება

უაკ: 69.035:622.232.8

სალექციო კურსში განხილულია სამთო საწარმოების, ჰიდროტექნიკური, მეტროს, სარკინიგზო და საავტომობილო გვირაბების სამაგრი კონსტრუქციების სახეები და მათი გაანგარიშების მეთოდები. სალექციო კურსში მოცემულია ასევე დიდგანივკვეთიანი გვირაბების და კამერების სამაგრის გაანგარიშების ხერხები, შერჩევის მეთოდები და მოწყობის ტექნოლოგიური პროცესების აღწერა. კურსში დეტალურად არის განილული ჰორიზონტალური, დახრილი და ვეიკალური გვირაბების გარემომცველი სამთო მასივის ქანების დეფორმაციების და სამაგრზე მოქმედი სამთო წნევების განსაზღვრის მეთოდები.

სალექციო კურსი გარდა ბაკალავრიატის სტუდენტებისა, დიდ დახმარებას გაუწევს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტებს, უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამის სტუდენტებსა და სამთო საწარმოებში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

 

 

image
ე. ჩხიკვაძე, ნ. კუციავა

ქალთა ასოციაციის სადაგი დღეები
(მეორე სრული გამოცემა)

უაკ: 94(470)

საქართველოში ქალთა საზოგადოებრივი პოტენციალის რეალიზება ყოველთვის აქტუალური იყო. ქართველ ქალთა მოძრაობის ამსახველი მნიშვნელოვანი ფურცელია 1846 წელს დაარსებული წმინდა ნინოს სახელობის ქალთა საქველმოქმედო საზოგადოების მოღვაწეობა. ქალთა საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა და ქალთა ორგანიზაციების ნაყოფიერი საქმიანობის შესანიშნავი მაგალითები ჩვენში XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში იყო: საზოგადოება „უღელი“ (დაარსდა 1873 წელს), „კავკასიელ ქალთა ტფილისის საზოგადოება“ (1909 წ.), „ტფილისის ქართველ ქალთა საზოგადოება“ (1913 წ.).

1948 წელს დაარსდა ქალთა რესპუბლიკური ორგანიზაცია, რომელიც „ქალთა საბჭოს“ სახელით დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა საზოგადოება, რომელიც არსებობის ოთხ ათეულ წელზე მეტს ითვლის, ქალთა ამ საზოგადოებების ღირსეული მემკვიდრეა. წიგნში ასახულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის საქმიანობა, ღვაწლი, ამ ორგანიზაციის როლი უნივერ-სიტეტისა და ქვეყნის ცხოვრებაში.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაცია, რომელიც მიმდინარე წელს აღნიშნავს დაარსების 45 წლისთავს, დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე, მომავალშიც იტყვის თავის სიტყვას ჩვენი ქვეყნის ქალთა მოძრაობაში.

 

 

image
თ. ხმელიძე, დ. გურგენიძე, ლ. კლიმიაშვილი, კ. ხმელიძე

სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი
ტომი V ქ-ჰ

უაკ: 030.8:624

სამშენებლო ენციკლოპედიურ ლექსიკონში თავმოყრილი და გადამუშავებულია 15844 ტერმინი, რომლებიც ეხება სამშენებლო საქმესა და მასთან მონათესავე მიმართულებებს, როგორებიცაა: არქიტექტურა, ხუროთმოძღვრება, საკულტო და საერო ნაგებობები, წყლის ინჟინერია, მენეჯმენტი, ეკონომიკა, უსაფრთხოება, სეისმომედეგობა, მექანიკა, საგანგებო სიტუაციები, გეოინჟინერია, მეტალურგია, ბიზნესი, კომპიუტერული მეცნიერება და სხვ. ტერმინების დიდ ნაწილს თან ახლავს ეტიმოლოგიური კვლევები, რომელთა ბაზისად აღებულია ოქსფორდის უნივერსიტეტის მასალები. ტერმინის განმარტების სრულყოფილად აღქმისათვის ლექსიკონში ჩართულია ფერადი სურათები და ნახაზები, რომელთა რაოდენობა შეადგენს 4636 ერთეულს. ლექსიკონის მოცულობაა 5 ტომი.

ნაშრომი მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე. ძირითადი ავტორების გარდა მასში მონაწილეობდა ფაკულტეტის 42 პროფესორი და სტუდენტი, აგრეთვე სხვა ორგანიზაციების 6 წარმომადგენელი.

ნაშრომის მიზანია ქართველ მშენებლებს მიაწოდოს მშენებლობასთან დაკავშირებული ტერმინების თანამედროვე განმარტებები, ხოლო პროფესიონალ მკვლევრებს, გამომცემლებს და, ზოგადად, ლექსიკოგრაფიითა და ლექსიკოლოგიით დაინტერესებულ პირებს მისცეს ქართველ მშენებლებთან უშუალო დიალოგის შესაძლებლობა.

ლექსიკონი განკუთვნილია მშენებელი ინჟინრების, სტუდენტების, არქიტექტორების, სამუშაოთა მწარმოებლების, ექსპერტების, ბიზნესმენების, საჯარო რეესტრის, სანოტარო ბიუროების, ადვოკატების, სასამართლოების, სამინისტროების, ქალაქებისა და მუნიციპალური სამსახურების, ჟურნალისტების, მშენებელი მუშებისა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

პროფესორების - დავით გურგენიძისა და თამაზ ხმელიძის საერთო რედაქციით

 

 

image
თ. ხმელიძე, დ. გურგენიძე, ლ. კლიმიაშვილი, კ. ხმელიძე

სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი
ტომი IV ს-ფ

უაკ: 030.8:624

სამშენებლო ენციკლოპედიურ ლექსიკონში თავმოყრილი და გადამუშავებულია 15844 ტერმინი, რომლებიც ეხება სამშენებლო საქმესა და მასთან მონათესავე მიმართულებებს, როგორებიცაა: არქიტექტურა, ხუროთმოძღვრება, საკულტო და საერო ნაგებობები, წყლის ინჟინერია, მენეჯმენტი, ეკონომიკა, უსაფრთხოება, სეისმომედეგობა, მექანიკა, საგანგებო სიტუაციები, გეოინჟინერია, მეტალურგია, ბიზნესი, კომპიუტერული მეცნიერება და სხვ. ტერმინების დიდ ნაწილს თან ახლავს ეტიმოლოგიური კვლევები, რომელთა ბაზისად აღებულია ოქსფორდის უნივერსიტეტის მასალები. ტერმინის განმარტების სრულყოფილად აღქმისათვის ლექსიკონში ჩართულია ფერადი სურათები და ნახაზები, რომელთა რაოდენობა შეადგენს 4636 ერთეულს. ლექსიკონის მოცულობაა 5 ტომი.

ნაშრომი მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე. ძირითადი ავტორების გარდა მასში მონაწილეობდა ფაკულტეტის 42 პროფესორი და სტუდენტი, აგრეთვე სხვა ორგანიზაციების 6 წარმომადგენელი.

ნაშრომის მიზანია ქართველ მშენებლებს მიაწოდოს მშენებლობასთან დაკავშირებული ტერმინების თანამედროვე განმარტებები, ხოლო პროფესიონალ მკვლევრებს, გამომცემლებს და, ზოგადად, ლექსიკოგრაფიითა და ლექსიკოლოგიით დაინტერესებულ პირებს მისცეს ქართველ მშენებლებთან უშუალო დიალოგის შესაძლებლობა.

ლექსიკონი განკუთვნილია მშენებელი ინჟინრების, სტუდენტების, არქიტექტორების, სამუშაოთა მწარმოებლების, ექსპერტების, ბიზნესმენების, საჯარო რეესტრის, სანოტარო ბიუროების, ადვოკატების, სასამართლოების, სამინისტროების, ქალაქებისა და მუნიციპალური სამსახურების, ჟურნალისტების, მშენებელი მუშებისა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

პროფესორების - დავით გურგენიძისა და თამაზ ხმელიძის საერთო რედაქციით

 

 

image
თ. ხმელიძე, დ. გურგენიძე, ლ. კლიმიაშვილი, კ. ხმელიძე

სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი
ტომი III მ-რ

უაკ: 030.8:624

სამშენებლო ენციკლოპედიურ ლექსიკონში თავმოყრილი და გადამუშავებულია 15844 ტერმინი, რომლებიც ეხება სამშენებლო საქმესა და მასთან მონათესავე მიმართულებებს, როგორებიცაა: არქიტექტურა, ხუროთმოძღვრება, საკულტო და საერო ნაგებობები, წყლის ინჟინერია, მენეჯმენტი, ეკონომიკა, უსაფრთხოება, სეისმომედეგობა, მექანიკა, საგანგებო სიტუაციები, გეოინჟინერია, მეტალურგია, ბიზნესი, კომპიუტერული მეცნიერება და სხვ. ტერმინების დიდ ნაწილს თან ახლავს ეტიმოლოგიური კვლევები, რომელთა ბაზისად აღებულია ოქსფორდის უნივერსიტეტის მასალები. ტერმინის განმარტების სრულყოფილად აღქმისათვის ლექსიკონში ჩართულია ფერადი სურათები და ნახაზები, რომელთა რაოდენობა შეადგენს 4636 ერთეულს. ლექსიკონის მოცულობაა 5 ტომი.

ნაშრომი მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე. ძირითადი ავტორების გარდა მასში მონაწილეობდა ფაკულტეტის 42 პროფესორი და სტუდენტი, აგრეთვე სხვა ორგანიზაციების 6 წარმომადგენელი.

ნაშრომის მიზანია ქართველ მშენებლებს მიაწოდოს მშენებლობასთან დაკავშირებული ტერმინების თანამედროვე განმარტებები, ხოლო პროფესიონალ მკვლევრებს, გამომცემლებს და, ზოგადად, ლექსიკოგრაფიითა და ლექსიკოლოგიით დაინტერესებულ პირებს მისცეს ქართველ მშენებლებთან უშუალო დიალოგის შესაძლებლობა.

ლექსიკონი განკუთვნილია მშენებელი ინჟინრების, სტუდენტების, არქიტექტორების, სამუშაოთა მწარმოებლების, ექსპერტების, ბიზნესმენების, საჯარო რეესტრის, სანოტარო ბიუროების, ადვოკატების, სასამართლოების, სამინისტროების, ქალაქებისა და მუნიციპალური სამსახურების, ჟურნალისტების, მშენებელი მუშებისა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

პროფესორების - დავით გურგენიძისა და თამაზ ხმელიძის საერთო რედაქციით

 

 

image
თ. ხმელიძე, დ. გურგენიძე, ლ. კლიმიაშვილი, კ. ხმელიძე

სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი
ტომი II დ-ლ

უაკ: 030.8:624

სამშენებლო ენციკლოპედიურ ლექსიკონში თავმოყრილი და გადამუშავებულია 15844 ტერმინი, რომლებიც ეხება სამშენებლო საქმესა და მასთან მონათესავე მიმართულებებს, როგორებიცაა: არქიტექტურა, ხუროთმოძღვრება, საკულტო და საერო ნაგებობები, წყლის ინჟინერია, მენეჯმენტი, ეკონომიკა, უსაფრთხოება, სეისმომედეგობა, მექანიკა, საგანგებო სიტუაციები, გეოინჟინერია, მეტალურგია, ბიზნესი, კომპიუტერული მეცნიერება და სხვ. ტერმინების დიდ ნაწილს თან ახლავს ეტიმოლოგიური კვლევები, რომელთა ბაზისად აღებულია ოქსფორდის უნივერსიტეტის მასალები. ტერმინის განმარტების სრულყოფილად აღქმისათვის ლექსიკონში ჩართულია ფერადი სურათები და ნახაზები, რომელთა რაოდენობა შეადგენს 4636 ერთეულს. ლექსიკონის მოცულობაა 5 ტომი.

ნაშრომი მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე. ძირითადი ავტორების გარდა მასში მონაწილეობდა ფაკულტეტის 42 პროფესორი და სტუდენტი, აგრეთვე სხვა ორგანიზაციების 6 წარმომადგენელი.

ნაშრომის მიზანია ქართველ მშენებლებს მიაწოდოს მშენებლობასთან დაკავშირებული ტერმინების თანამედროვე განმარტებები, ხოლო პროფესიონალ მკვლევრებს, გამომცემლებს და, ზოგადად, ლექსიკოგრაფიითა და ლექსიკოლოგიით დაინტერესებულ პირებს მისცეს ქართველ მშენებლებთან უშუალო დიალოგის შესაძლებლობა.

ლექსიკონი განკუთვნილია მშენებელი ინჟინრების, სტუდენტების, არქიტექტორების, სამუშაოთა მწარმოებლების, ექსპერტების, ბიზნესმენების, საჯარო რეესტრის, სანოტარო ბიუროების, ადვოკატების, სასამართლოების, სამინისტროების, ქალაქებისა და მუნიციპალური სამსახურების, ჟურნალისტების, მშენებელი მუშებისა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

პროფესორების - დავით გურგენიძისა და თამაზ ხმელიძის საერთო რედაქციით