ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი

კვების პროდუქტების დამფასოებელ-შემფუთავი
ავტომატები


image

უაკ 658.841.4:684.13

ISBN 978-9941-28-073-3 (PDF)

240 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში აღწერილია კვების მრეწველობაში გამოყენებული ფხვიერი, პლასტიკური და ცალობითი პროდუქტების თანამედროვე დამფასოებელ-შემფუთავი ავტომატები. მოყვანილია მათი სტრუქტურული, კონსტრუქციული და კინემატიკური სქემები. მოცემულია გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია კვების მრეწველობის პროფილის სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე კვების მრეწველობის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები