ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი

კვების საწარმოთა ნაკადური
ხაზები

image-1

უაკ 664.143

ISBN 978-9941-28-277-5 (PDF)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია კვების მრეწველობის ნაკადური ხაზების აგების თეორიული საფუძვლები, ხაზების კლასიფიკაცია და სტრუქტურა, ტექნოლოგიური ხაზების განვითარების მეცნიერული საფუძვლები, ნაკადური ხაზების შემადგენელი ელემენტები და მათი თეორიული დასაბუთება.
გამოცემა განკუთვნილია კვების მრეწველობის პროფილის სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე კვების მრეწველობის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები