ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. ბერუაშვილი, კ. მირაზანაშვილი, გ. გუგულაშვილი, გ. გოლეთიანი

კვების ფხვიერი პროდუქტების მექანიკა

image-1

უაკ 664.539

ISBN 978-9941-28-374-1 (PDF)

62 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია კვების ფხვიერი პროდუქტების ზოგიერთი ფიზიკურ-მექანიკური და რეოლოგიური თვისების გამოსაკვლევი ორიგინალური კონსტრუქციები. დამუშავებულია პროდუქტების აღნიშნული თვისებების კვლევის მეთოდიკა, მოყვანილია შესაბამისი ფორმულები და ცხრილები.
წარმოდგენილი ლაბორატორიული სამუშაოების მეთოდიკური მითითებების მიზანია, სტუდენტს გააცნოს კვების საწარმოთა მოწყობილობების გაანგარიშებისა და კონსტრუირებისათვის აუცილებელი მახასიათებელი სიდიდეების შესწავლის მეთოდიკა და სათანადო ხელსაწყოები.
წიგნი განკუთვნილია კვების მრეწველობის პროფილის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. გარდა ამისა, იგი დახმარებას გაუწევს ბაკალავრიატის სტუდენტებს, სპეციალური საგნების შესწავლის დროს და დოქტორანტებს – სამეცნიერო სამუშაოების შესრულებაში.

ზ. ჯაფარიძე ლაბორატორიული სამუშაო # 8, 9; თ. მეგრელიძე _ # 4;
გ. ბერუაშვილი _ # 5, 7; კ. მირაზანაშვილი # 1, 2; გ. გოლეთიანი # 3.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები