ზ. ჯაფარიძე, ლ. კობახიძე

რძის საწარმოთა მოწყობილობები

image-1

უაკ 637.1.002.5(075.8)

ISBN 978-9941-28-782-4 (PDF)

0 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია რძის საწარმოთა ტექნოლოგიური და საერთო დანიშნულების მოწყობილობები, მოწყობილობათა სტრუქტურულ-პრინციპული და კინემატიკური სქემები. მოყვანილია მოწყობილობათა კინემატიკური და ტექნოლოგიური გაანგარიშებების საფუძვლები.

განკუთვნილია სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. გარკვეულ დახმარებას გაუწევს აგრეთვე შესაბამისი პროფილის სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს და დარგის სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები