ზ. ჯაფარიძე, გ. გუგულაშვილი

სასურსათო საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები

image

უაკ 664.143

ISBN 978-9941-28-874-6 (PDF)

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.04.2022


 

სალექციო კურსში განხილულია სასურსათო საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები, მათი სტრუქტურულ-პრინციპული და კინემატიკური სქემები. მოყვა-ნილია მოწყობილობათა ტექნოლოგიური, კინემატიკური და თბური გაანგარიშებების მეთოდური საფუძვლები.

განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ბაკალავრიატის „სასურსათო ტექნოლოგიის“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის. დახმარებას გაუწევს აგრეთვე შესაბამისი პროფილის მაგისტრატურისა და პროფესიული სწავლების სტუდენტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები