ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, ზ. ლაზარაშვილი

კვების საწარმოთა ნაკადური ხაზები

image

უაკ 664.143

ISBN 978-9941-28-936-1

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.11.2022


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია კვების მრეწველობის საწარმოთა ნაკადური ხაზების აგების თეორიული საფუძვლები, ხაზების კლა­სიფიკაცია და სტრუქტურა, ტექნო­ლოგიური ხაზების განვითარების მეცნიერული სა­ფუძვლები, ნაკადური ხაზების შემადგენელი ელემენტები და მათი თეორიული დასაბუთება.

განკუთვნილია კვების მრეწველობის პროფილის სპეცი­ალობების მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე დარგის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისა და სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები