ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, ზ. ლაზარაშვილი

კვების პროდუქტების დამფასოებელი და შემფუთავი ავტომატები

image

უაკ 978-9941-512-02-5

ISBN 664.143

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია კვების მრეწველობის საწარმოებში გამოყე­ნებული ფხვიერი, პლასტიკური და ცალობითი პროდუქტების თანამედროვე დამფასოებელი და შემფუთავი ავტომატები. მოყვანილია მათი ტექნოლოგიური, სტრუქტურული, კონსტრუქცი­ული და კინემატიკური სქემები. მოცემულია გაანგარიშების თეორიული და მეთოდიკური საფუ­ძვლები. 

ნაშრომი განკუთვნილია კვების მრეწველობის პროფილის სპეციალობების მაგისტრანტე­ბისათვის, აგრეთვე შეიძლება გამოიყენოს კვების მრეწველობის დარგის ინჟინერ-ტექნიკურმა პერსონალმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები