ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, გ. გოლეთიანი, ე. სადაღაშვილი

წარმოების მექანიზაციის საშუალებები
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული
სამუშაოების შესასრულებლადimage

უაკ 621.86

ISBN 978-9941-14-839-2

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

განხილულია სამრეწველო საწარმოთა მექანიზაციის მოწყობილობების ფუნქციური დანიშნულება, მათი ტექნოლოგიური და კინემატიკური გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები.
განკუთვნილია  „წარმოების მექანიზაციის საშუალებების“  პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. აგრეთვე გამოადგება პროფესიული სწავლების სტუდენტებს, მაგისტრანტებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები