მ. მარდაშოვა, ხ. ავალიანი

მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება


image

უაკ 55/556

ISBN 978-9941-28-839-5 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.03.2022


 

სალექციო კურსში განხილულია ჰიდროგეოლოგიური კვლევის საკითხები წყალმომარაგებისათვის, მიწისქვეშა წყლების რეჟიმის და გრუნტის წყლების დონის ხელოვნური დაწევის საკითხები, მინერალური და ნავთობის წყლების კვლევა.

სალექციო კურსი განკუთვნილია ჰიდროგეოლოგიის სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის და ასევე დაეხმარება გეოლოგიის დარგის სხვა სპეციალობის სტუდენტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები