ლ. კახიანი, ლ. ავალიშვილი, ლ. ბალანჩივაძე

რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება
ევრონორმების მიხედვით


image-1

უაკ 624.012.35/46

ISBN 978-9941-20-731-0

227 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია რკინაბეტონის ელემენტების დაპროექტების საერთაშორისო ნორმების – ევრონორმების მოთხოვნებისა და რეკომენდაციების თანამიმდევრული აღწერა, ასევე მოთხოვნები ბეტონისა და არმატურის შესახებ, პრინციპები რკინაბეტონის კონსტრუქციების დასაპროექტებლად. დეტალურადაა გადმოცემული ზიდვის უნარის მიხედვით გაანგარიშება და ნორმალური ექსპლუატაციისას გამოყენება ღუნვადი, შეკუმშული და გაჭიმული ელემენტებისათვის, კონსტრუქციებისათვის, რომლებიც გრეხასა და ჩაღუნვაზე მუშაობს.
აღწერილია „მჭიმი და განმბჯენი“ მეთოდის გაფართოებული აღწერა. ყურადღება გამახვილებულია კონსტრუქციულ მოთხოვნებსა და კონსტრუირების მეთოდებზე, რომელიც განსხვავდება არსებული ნორმებისაგან. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს შემკვრელი არმატურის აღწერა და ის მოთხოვნები, რომელიც აუცილებელია მრავალსართულიანი კარკასული შენობების პროგრესირებადი რღვევისადმი  წინაღობის უზრუნველსაყოფად.
წიგნი დიდ დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს, მაგისტრებს, ინჟინრებს, მეცნიერ-მუშაკებს და პედაგოგებს, ყველა მათ, ვინც დაინტერესებულია რკინაბეტონის კონსტრუქციებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები