ლ. ავალიშვილი, ლ. ბალანჩივაძე

მეთოდური მითითებები რკინაბეტონის
კარკასული შენობების გასაანგარიშებლად
სეისმურ ზემოქმედებაზე

image-1

უაკ 693.9:624.042.7

ISBN 978-9941-20-628-3

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

განხილულია ხიდურამწიანი ერთსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობის გაანგარიშება სეისმურ ზემოქმედებაზე. დადგენილია სეისმური დატვირთვა განივ ჩარჩოზე და გათვალისწინებულია არმატურის კვეთის შესარჩევად სვეტების სეისმური ძალვები. მოყვანილია დანართები მოქმედი სამშენებლო ნორმატივებიდან  სეისმური რაიონებისთვის.
განკუთვნილია სამშენებლო სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ასევე გამოადგებათ ინჟინერ-მშენებლებს კარკასული შენობის დაპროექტებისას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები