ჯ. კანკაძე, თ. რუხაძე, გ. ტაბატაძე, ა. კანკაძე

უახლესი ეკონომიკური ლექსიკონი

image-1

უაკ 801.3

ISBN 978-9941-28-021-4

264 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

უახლესი ეკონომიკური ლექსიკონი შეიცავს 3000-ზე მეტ ტერმინს. მასში ფართოდ არის მოცემული ეკონომიკური, იურიდიული, ტექნიკური, ტექნოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციოლოგიური და სხვა სიტყვათა განმარტებები.
ლექსიკონი დახმარებას გაუწევს როგორც მეცნიერ-ეკონომისტებს, ისე პრაქტიკოსებს, ბაკალავრებს, მაგისტრანტებს, დოქტორანტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები