ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, თ. ისაკაძე

საბაკალავრო საკვალიფიკაციო ნაშრომი კვების ინჟინერიის სპეციალობაში
მეთოდიკური მითითებები

image-1

უაკ 612.3

ISBN 978-9941-28-269-0 (PDF)

84 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკურ მითითებებში მოცემულია კვების საწარმოთა დაპროექტების, ტექნოლოგიური მოწყობილობების შერჩევისა და გაანგარიშების, საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციის, კვების საწარმოებში ხელოვნური სიცივის გამოყენების და კვების საწარმოში ახალი ტექნიკის დანერგვით მიღებული ეკონომიკური ეფექტურობის გაანგარიშებების მეთოდური მითითებები და სანიმუშო მაგალითები.
ნაშრომი განკუთვნილია კვების ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული დამასრულებელი, საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესასრულებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები