ო. რუხაძე, ვ. ქირია, ხ. ამყოლაძე

ლითონსაჭრელი ჩარხები და საჩარხო მოწყობილობები

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.03:621.9.02

ISBN 978-9941-28-387-1 (PDF)

54 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკური მითითებები სტუდენტს საშუალებას მისცემს წინასწარ გაეცნოს ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების მეთოდიკას. წიგნშიგანხილულია პროგრამით გათვალისწინებული ყველა ლაბორატორიული სამუშაო ლითონსაჭრელი ჩარხების ლაბორატორიაში არსებული მოწყობილობებისა და მზომი იარაღების შესაბამისად.
გამოცემა განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიის შემსწავლელი სტუდენტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს მონათესავე სპეციალობის სტუდენტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები