დ. გურგენიძე, ზ. მაძაღუა, დ. ტაბატაძე, დ. ჯანყარაშვილი

ტექნიკური მექანიკის ზოგიერთი ცნებისა და ტერმინის ცნობარი


image

უაკ 531.8

ISBN 978-9941-28-591-2

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

ცნობარში წარმოდგენილი ცნებები და ტერმინები ფართოდ მოიხმარება ტექნიკური მექანიკის დისციპლინებში (მასალათა გამძლეობაში, სამშენებლო მექანიკაში, დრეკადობის, პლასტიკურობისა და ცოცვადობის თეორიებში). გარდა ამისა, ცნობარში შეტანილია ზოგიერთი უზოგადესი ცნება და ტერმინი, რომლებიც გამოიყენება მექანიკის სხვა დისციპლინებში.

აღნიშნული ცნობარი, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სამშენებლო ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები