ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, ზ. ჯაფარიძე

ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები

მეთოდიკური მითითებები და სახელმძღვანელო მასალები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად


image-1

უაკ 331.015.11:389.6:621.01

ISBN 978-9941-28-338-3 (PDF)

46 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკურ მითითებებში მოცემულია პრაქტიკული მაგალითები სტანდარტების შესაბამისად ჩასმებისა და დაშვებების გაანგარიშებისა და ნახაზების შესასრულებლად, რასაც ითვალისწინებს „მექანიკის ინჟინერიის“ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსი „ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები“.
გამოცემა განკუთვნილია „მექანიკის ინჟინერიის“ ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები