ზ. ჯაფარიძე, გ. გოგოლი, ზ. ლაზარაშვილი

კვების ინჟინერია
მეთოდიკური მითითებები
საწარმოო პრაქტიკისათვის

image-1

უაკ 642

ISBN 978-9941-28-376-5 (PDF)

78 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განმარტებულია პრაქტიკის მიზანი, ამოცანები, ჩატარების ორგანიზაციული საკითხები და გრაფიკი დღიური განაწილებით. სამი სხვადასხვა პროფილის საწარმოს მაგალითზე მოცემულია, პრაქტიკის დროს შესასწავლი საკითხების ჩამონათვალი და მათი ანგარიშში გაფორმების მეთოდები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები