†ი. სულაძე, თ. ჭეიშვილი, გ. ლოლაძე

სილიკატების ზოგადი ტექნოლოგია

ლაბორატორიული სამუშაოები

image-1

უაკ 546.629.3

ISBN 978-9941-28-578-3 (PDF)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელო დისციპლინაში „სილიკატების ზოგადი ტექნოლოგია“ შექმნილია „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიისა“ და „ქიმიის“ საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის.

ლაბორატორიული სამუშაოების დანიშნულებაა, სტუდენტს გააცნოს და შეასწავლოს სილიკატების ტექნოლოგიის ძირითადი დარგების: მინის, კერამიკისა და მჭიდა მასალების ზოგადი ფიზიკურ-ქიმიური და ტექნოლოგიური პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები. ექსპერიმენტის გზით სილიკატების ზოგადი ტექნოლოგიის აღნიშნული დარგების დამახასიათებელი მაჩვენებლების შესწავლა და განსაზღვრა დიდ დახმარებას გაუწევს საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებს საგნის ზოგადი საკითხების უკეთ დაუფლებასა და პრაქტიკაში გამოყენებაში.

გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, ასევე ის სასარგებლო იქნება მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და შესაბამისი დარგის საწარმოთა ახალბედა სპეციალისტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები