ო. ხარაიშვილი, ი. კეჩხოშვილი

დრენაჟის პრაქტიკუმი


image-1

უაკ 631.62

ISBN 978-9941-28-576-9

90 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

ნაშრომში განხილულია სადრენაჟო სისტემების გაანგარიშებასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები. მოყვანილია ამ საკითხების შესახებ მოკლე თეორიული ცნობები და გაანგარიშების მაგალითები.

ნაშრომი განკუთვნილია აგროსაინჟინრო სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის და სასარგებლო იქნება ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები