მ. მამისეიშვილი, თ. ედილაშვილი

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი კოორდინაციულ ქიმიაში


image-1

უაკ 541.4

ISBN 978-9941-28-605-6 (PDF)

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ყველა ის თეორიული მასალა და ლაბორატორიული სამუშაო, რომელიც შეესაბამება სალექციო კურსს კოორდინაციულ ქიმიაში. ნაშრომის მიზანია სტუდენტმა უკეთ შეისწავლოს და გააცნობიეროს თეორიული მასალა, რაშიც მას შესაბამისი ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება და გაფორმება დაეხმარება. გარდა ამისა, მას პრაქტიკულად შეეძლება ჩაატაროს ზოგიერთი კოორდინაციული ნაერთის სინთეზი და შეისწავლოს მისი თვისებები.

ნაშრომი გათვალისწინებულია ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები