ვ. გელეიშვილი, ნ. ჯაფარიძე

მადნების ტექსტურა და სტრუქტურა

image

უაკ 550.82

ISBN 978-9941-28-996-5 (PDF)

272 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2022


 

წიგნში განხილულია მადნის ტექსტურისა და სტრუქტურის გენეტიკური, მორფო­ლოგი­ური  და სხვა არსებული კლასიფიკაციები, ცალკეული ტექსტურებისა და სტრუქტურების გან­მარტებები. ნაჩვენებია, როგორ შეიძლება, მადნების ტექსტურისა და სტრუქტურის მიხედვით, მადნების გენეზისის, მინერალების წარმოშობის თანამიმდევრობის, მინერალური აგრეგატების ურთიერთკავშირის, თერმოდინამიკული პირობების დად­გენა და ამ ინფორმაციის პრაქტიკაში გამოყენება.

მოცემული ფოტომასალა  სტუდენტს დაეხმარება შედარების გზით სწორად განსაზღვროს  მადნების სხვადასხვა შენაზარდი, ტექსტურა და სტრუქტურა.

ნაშრომი განკუთვნილია მაგისტრატურის „გეოლოგია“ და „სამთო და გეოინჟინერია“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე მნიშვნელოვან სამსახურს გაუწევს მადნების კვლევით დაკავებულ ახალგაზრდა სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები