გ. ტყემალაძე

ბიოორგანული ქიმიის განმარტებითი
ლექსიკონი


image-1

უაკ 547:801.32

ISBN 978-9941-20-766-2

342 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

ლექსიკონში წარმოდგენილია ორი ათასზე მეტი ლექსიკური ერთეული ბიოორგანული ქიმიის და მომიჯნავე დისციპლინების: ორგანული ქიმია, ბიოქიმია, მოლეკულური ბიოლოგია, აგრარული მეცნიერებები, აგრეთვე ყველა იმ დარგის, რომლებსაც გარკვეული შეხება აქვს ბიოორგანული ქიმიის თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებთან.
ლექსიკონი შედგენილია განმარტებითი ლექსიკონების მიმართ არსებული ყველა ძირითადი მოთხოვნის გათვალისწინებით. ის დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც დარგის სპეციალისტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს, ისე სტუდენტებს, დამწყებ მეცნიერებსა და ყველა დაინტერესებულ პირს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები